Архив на проведените обществени консултации до края на 2017 г.

Проект на Постановление

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] до 12 юни 2017 г. включително.

Проект на заповед за провеждане на държавни зрелостни изпити по желание, майска сесия 2017 г.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] до 7 май 2017 г. (включително).

Проект на Национална изпитна програма по професия „Фризьор“, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] до 28 април 2017 г. включително.

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2017/2018 година

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected] до 24 април 2017 г. (включително).

Проект на Решение на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] до 18 април 2017 г. включително.

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 30.11.2015 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] до 18 април 2017 г. включително.

Проекти на Национални програми за 2017 г.

Проекти на Национални програми за развитие на образованието 2017 г.

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации

Бележки, становища и предложения по проектите на Национални програми могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] или [email protected] до 29 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 16.01.2017 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail [email protected] до 22 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за нормиране и заплащане на труда

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected] и [email protected] до 16 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ на ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекции „Висше образование“ на e-mail: [email protected] до 13 март 2017 г. (включително).

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на средищните детски градини и училища

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] и [email protected] до 24 ноември 2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за III, VII и IX клас

Бележки и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] до 6 март 2017 г. включително.

ПРОЕКТ на Инструкция

Бележки, становища и предложения по проекта на Инструкция могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] до 19 февруари 2017 г. (включително).

Проект на постановление на Министерския съвет за откриване на филиал в структурата на НХА – София, в гр. Бургас

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] до 11 януари 2018 г. включително.

ПРОЕКТ на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Бележки и предложения следва да бъдат изпращани на електронни адреси: [email protected] и [email protected] в срок до 24 януари 2017 г. включително.

ПРОЕКТ на НАРЕДБА за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: [email protected] до 10 януари 2017 г. (включително).

Проект на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] до 29 септември 2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ за създаване на Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на e-mail: [email protected] до 2 октомври 2017 г. включително.

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професия

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] до 24 ноември 2017 г. включително.

Проект на РМС за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] и [email protected] до 11 декември 2017 г. включително.

Проектът на ПМС

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] до 11 декември 2017 г. включително.

ПРОЕКТИ на РАМКОВИ ПРОГРАМИ A за професионално образование и обучение

Бележки и предложения по проектите на Рамковите програми за начално и продължаващо професионално образование и обучение може да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на следните електронни адреси: [email protected]; [email protected]; [email protected] в срок 19.01.2017 г.

ПРОЕКТИ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекции „Висше образование“ на e-mail: [email protected] до 13 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК РУО

Бележки и предложения по проекта на Правилник моля да бъдат изпращани до дирекция „Организация и контрол“ на електронни адреси: [email protected], [email protected] и [email protected] в срок 14.01.2017 г.

Проект на заповед

Проект на заповед за организиране на дейносите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии в профил „Математически“ и профил „Природни науки“

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] и [email protected] до 9 януари 2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected] до 24 януари 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за Регистъра

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected] до 16 януари 2017 г. включително.

Проект на Правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на правилник могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] до 10 януари 2017 г. включително.

Проект на Правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилник могат да бъдат изпращани към Калоян Йорданов – директор на Учебен център на e-mail: [email protected] до 23 март 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилник могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] до 10 април 2017 г. (включително).

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за стандартите за ранно детско развитие

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] до 21 април 2017 г. включително.

Проект на Наредба за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] до 25 септември 2017 г. включително.

Проект на Правилник

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] до 25 септември 2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекции „Висше образование“ на e-mail: [email protected] до 6 февруари 2017 г. (включително).

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected] до 7 септември 2017 г. (включително).

Проект на Национален спортен календар

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование” на e-mail: [email protected] до 11 септември 2017 г. (включително).

Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” на e-mail: [email protected], [email protected] до 11 септември 2017 г. (включително).

Проект на Постановление

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] до 27 април 2017 г. (включително).

Проект на правилник

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилника могат да бъдат изпращани към Звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на e-mail: [email protected] до 28 април 2017 г. (включително).

Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Стратегията могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected] и [email protected] до 2 май 2017 г. (включително).

Проект на Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Приложен програмист”

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] до 11 септември 2017 г. включително.

Проект на закона за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Р България

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] до 9 май 2017 г. включително.

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] до 11.09.2017 г. включително.

ПРОЕКТ на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] до 22 май 2017 г. включително.

ПРОЕКТ на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected] до 29 май 2017 г. включително.

Проект на РЕШЕНИЕ на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected] до 29 май 2017 г. включително.

Проект на Решение за приемане на План за действие за 2017 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на План за действие за 2017 г. могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] до 29 май 2017 г. (включително).

Проект на Правилник за устройството и дейността на ЦИОО

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилника могат да бъдат изпращани към г-жа Анна Петрова- директор на ЦИОО, на e-mail: [email protected] до 2 юни 2017 г. (включително).

Проект на Национална пътна карта за научни инфраструктури

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected] и [email protected] до 2 юни 2017 г. (включително).

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г.

Бележки и предложения следва да бъдат изпращани на електронни адреси: [email protected] и [email protected] в срок до 02.06.2017 г., включително.

Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г.

Бележки, становища и предложения по проектa на наредба да бъдат изпращани до дирекция „Организация и контрол“ на е-mail: [email protected], [email protected] и [email protected] до 28.08.2017 г. включително.

проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Бележки, становища и предложения по проекта на постановление да бъдат изпращани до дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected] до 01.09.2017 г. включително.

Проект на Постановление

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] до 12 юни 2017 г. включително.

Проект на Решение на Министерски съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] до 16 юни 2017 г. включително.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 30.11.2015 г.

Бележки и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]g до 26 юни 2017 г. включително.

Проект на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] до 30 юни 2017 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 1.09.2016 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] до 23.08.2017 г. включително.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г.

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected] до 28.08.2017 г. включително.

Проект на Решение на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] до 3 юли 2017 г. включително.

Проект на Постановление

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] до 07 август 2017 г. включително.

Проект на Постановление на МС

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] до 07 август 2017 г. включително.

проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба да бъдат изпращани до дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected] до 14.08.2017 г. включително.

Проект на Постановление за откриване на Технически колеж – Казанлък

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] до 21 август 2017 г. включително.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ на МС

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected] до 30.06.2017 г. включително.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление на Министерския съвет № 90 от 2000 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] до 03 август 2017 г. включително.

GoTop