Проекти на документи

Общо намерени: 84

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална научна програма „Критични и стратегически суровини за зелен преход и устойчиво развитие“

Дата на откриване на консултацията: 21 март 2024
Дата на приключване на консултацията: 22 април 2024

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани до дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2024 – 2025 година в училищата с национално значение

Дата на откриване на консултацията: 21 март 2024
Дата на приключване на консултацията: 22 април 2024

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани до дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на заповед за определяне на дати за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити (ДЗИ) по желание през сесия май – юни на учебната 2023 – 2024 година

(публ. 19.03.2024 г.) Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани до дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Научноизследователски институт по „Иновативна медицинска наука – Inno Med Sci“ в структурата на Медицинския университет – София

Дата на откриване на консултацията: 14 март 2024
Дата на приключване на консултацията: 15 април 2024

Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за иновационни технологии за растително и почвено здраве като основно звено в структурата на Аграрния университет – Пловдив

Дата на откриване на консултацията: 14 март 2024
Дата на приключване на консултацията: 15 април 2024

Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] В проведената в периода от 14.03.2024 г. до 15.04.2024 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за иновационни технологии за растително и почвено здраве (Institute of Innovation Technologies in Plant and Soil […]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Анекс към Меморандума за разбирателство относно програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки

Дата на откриване на консултацията: 14 март 2024
Дата на приключване на консултацията: 28 март 2024

В проведената в периода от 14.03.2024 г. до 28.03.2024 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Анекс към Меморандума за разбирателство относно програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки, подпомагана […]

Прочети повече

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Работник в полимерните производства“

Дата на откриване на консултацията: 14 март 2024
Дата на приключване на консултацията: 15 април 2024

Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на ПМС за допълнение на Постановление № 371 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища

Дата на откриване на консултацията: 12 март 2024
Дата на приключване на консултацията: 11 април 2024

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани до дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на ПМС за допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности

Дата на откриване на консултацията: 7 март 2024
Дата на приключване на консултацията: 8 април 2024

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани до дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Заповед за определяне размера на средствата за един служител (образователен медиатор, социален работник и/или помощник на учителя)

Дата на откриване на консултацията: 7 март 2024
Дата на приключване на консултацията: 8 април 2024

Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected].

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 9
1 2 3 9
GoTop