Проекти на документи

Общо намерени: 84

Проект на типов учебен план

Дата на откриване на консултацията: 25 октомври 2023
Дата на приключване на консултацията: 24 ноември 2023

(публикувано 25.10.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на типов учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професия „Треньор“

Дата на откриване на консултацията: 25 октомври 2023
Дата на приключване на консултацията: 24 ноември 2023

(публикувано 25.10.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на национална изпитна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2023/2024 година

Дата на откриване на консултацията: 23 октомври 2023
Дата на приключване на консултацията: 22 ноември 2023

(публикувано 23.10.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти

Дата на откриване на консултацията: 19 октомври 2023
Дата на приключване на консултацията: 20 ноември 2023

(публикуване 19.10.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектa на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Програма за сътрудничество

Дата на откриване на консултацията: 17 октомври 2023
Дата на приключване на консултацията: 16 ноември 2023

В проведената в периода от 17.10.2023 г. до 16.11.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министъра на образованието и науката на Република Полша в областта на науката и висшето образование за периода […]

Прочети повече

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професия „Инструктор по фитнес“

Дата на откриване на консултацията: 13 октомври 2023
Дата на приключване на консултацията: 13 ноември 2023

(публикувано 13.10.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на Националната изпитна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected].

Прочети повече

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г.

Дата на откриване на консултацията: 12 октомври 2023
Дата на приключване на консултацията: 26 октомври 2023

В проведената в периода от 12.10.2023 г. до 26.10.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научните организации НЕ са постъпили бележки […]

Прочети повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Дата на откриване на консултацията: 11 октомври 2023
Дата на приключване на консултацията: 10 ноември 2023

(публикуване 11.10.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на заповед за утвърждаване на учебна програма по учебния предмет чужд език – корейски език

Дата на откриване на консултацията: 9 октомври 2023
Дата на приключване на консултацията: 8 ноември 2023

(публикувано 09.10.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на учебна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за професионално направление код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

Дата на откриване на консултацията: 3 октомври 2023
Дата на приключване на консултацията: 2 ноември 2023

(публикувано на 03.10.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 5 6 7 9
GoTop