Публични покани 2013

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ за 2013 г.

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Организиране и провеждане на специализирано обучение на служителите от МОН – Е-правителство – Обучение по информационни и комуникационни технологии в две части: ITIL Foundation и ITIL Intermediate (или аналогични Lifecycle Design и Lifecycle CSI)“

Уникален номер в Регистъра на ОП 9023588

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: “Оценка на текущото състояние на ИТ инфраструктурата и изграждане на стратегия за модернизация, оптимизация и повишаване на сигурността в Министерство на образованието и науката”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9023342

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП

Име на поръчката: „Извършване на денонощна физическа охрана на централната сграда на МОН, находяща се на бул. „Княз Дондуков” № 2А, гр. София и на училищна сграда, находяща се на ул. „Илиенско шосе” № 12, гр. София”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9023160

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД09-1751/02.12.2013 г. на директора на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, упълномощено лице по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП, за избор на изпълнител на услуга с предмет: „Извършване на денонощна физическа охрана на централната сграда на МОН, находяща се на бул. „Княз Дондуков” № 2А, гр. София и на училищна сграда, находяща се на ул. „Илиенско шосе” № 12, гр. София”. Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”. Процедурата е проведена по реда на Глава осма „а“ от ЗОП. За изпълнител е избрана фирма „ЕЛИТКОМ 95" АД.

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП

Име на поръчката: „Предоставяне на 250 (двеста и петдесет) броя каталози с видео материали под общото наименование "Това е България" и уеб базирана интерактивно – мултимедийна платформа за гледане онлайн на DVD филмите за образователни цели на Министерството на образованието и науката”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9023023

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП

Име на поръчката: „Поддръжка, системно и техническо обслужване на сървъри, прилежащо оборудване и информационни системи на МОН за срок от 12 месеца“

Уникален номер в Регистъра на ОП 9022963

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Предпечатна подготовка, отпечатване, довършителни процеси и доставка на материали за нуждите на Министерството на образованието и науката, както и по проекти с бенефициент Министерството на образованието и науката”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9020809

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Организиране и провеждане на специализирано обучение на служителите от МОН – Социални умения – Обучение в три части: Невро-лингвистично програмиране, Презентационни умения и Емоционална интелигентност”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9020676

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Организиране и провеждане на специализирано обучение на служителите от МОН – Е-правителство – Обучение по информационни и комуникационни технологии в две части: ITIL Foundation и ITIL Intermediate (или аналогични Lifecycle Design и Lifecycle CSI)“

Уникален номер в Регистъра на ОП 9020675

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: "Мониторинг на обучителните дейности за прилагане на целодневната организация на учебния процес – събиране и обобщаване на информация и изготвяне на доклад с анализ и оценка на проведените дейности”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9019707

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Организиране и провеждане на чуждоезикови обучения на служителите от Министерството на образованието и науката“ в изпълнение на проект „Повишаване квалификацията на служителите в МОН чрез чуждоезиково обучение” (№ ЦА-12-22-79 от 21.05.2013 г.)

Уникален номер в Регистъра на ОП 9019434

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Организиране на лансираща конференция за Хоризонт 2020 – Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации”, 12-13 декември 2013 г.

Уникален номер в Регистъра на ОП 9018687

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: Логистично обезпечаване на летни лагери за деца със специални образователни потребности по Дейност 5 от проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9018218

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Разработване на програмен продукт за отдалечена проверка на държавни зрелостни изпити за обработка на изпитни форми за езикови учебни предмети”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9017523

Вид на процедурата: Публична покана по реда на Глава осем „а” от ЗОП

Име на поръчката: „Развитие, допълване на функционалности и системна поддръжка на информационен портал на проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по ОПРЧР“

Уникален номер в Регистъра на ОП 9017150

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Развитие, допълване на функционалности и системна поддръжка на информационен портал на проект BG 051РО001 – 3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" по ОПРЧР"

Уникален номер в Регистъра на ОП 9016378

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Разработване на методическа рамка и ръководство към нея за организиране и провеждане на ученически практики и модели за програми по бизнес сектори"

Уникален номер в Регистъра на ОП 9015807

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Изработване на тематични филми в областта на младежката политика и излъчване на спотове в национални медии (вкл. изработка на DVD с тематични филми)“

Уникален номер в Регистъра на ОП 9015799

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Поддръжка и обслужване на Контролен център и мониторинг на Националната образователна мрежа за срок от 12 месеца”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9015099

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Обезпечаване на процеса на автоматизирана обработка на резултатите на участниците в държавните зрелостни изпити (ДЗИ) 2013 година на територията на оценителните гнезда в град София“

Уникален номер в Регистъра на ОП 9015098

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Обслужване, профилактика и обезпечаване на непрекъснатата работа на автоматизирана система за обработка на изображения и разсекретяване на бланки с изпитни работи във връзка с юнска и септемврийска сесия на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) 2013“

Уникален номер в Регистъра на ОП 9015097

Вид на процедурата: Публична покана

Име на поръчката: „Застраховане на сградния фонд на Министерство на образованието, младежта и науката, държавните училища и обслужващи звена към Министерство на образованието, младежта и науката”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9014526

Вид на процедурата: Публична покана

Име на поръчката: Разработване на интернет сайт на програма BG06 „Деца и младежи в риск” финансирана от Грантовете на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014

Уникален номер в Регистъра на ОП 9014524

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ!

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № № РД 09-470 от 17.04.2013 г. на главния секретар на Министерството на образованието, младежта и науката за избор на изпълнител за ”Разработване на интернет сайт на програма BG06 “Деца и младежи в риск” финансирана от Грантовете на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014”

Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена“. Процедурата е проведена по реда на Глава осма „а“ от ЗОП.

За изпълнител е избран „Джи Ем Криейтив” ЕООД, предложена най-ниска цена.

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Организиране връчването на годишните награди „Питагор” на Министерство на образованието, младежта и науката за съществен принос в развитието на науката в периода 2010-2012 г. включително”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9014258

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП

Име на поръчката: „Отпечатване на свитъци за белова и листове за отговор с бланка, включително доставка на ролна хартия, необходими за провеждане на Държавните зрелостни изпити през сесия – май 2013 г.“

Уникален номер в Регистъра на ОП 9013415

ПП 9013923

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Предоставяне на интернет услуга за достъп до международното интернет пространство чрез гарантиран канал за достъп за срок от 24 месеца”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9013923

Сключен договор Д01-3946/22.04.2013 г.

Вид на процедурата: Публична покана

Име на поръчката: Предоставяне на специализирани юридически услуги, включително правно обслужване на процедури по Закона за обществените поръчки и правно обслужване на проект BG051РО001-3.1.03-0001 “Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР.

Уникален номер в Регистъра на ОП 9013285

Вид на процедурата: Публична покана

Име на поръчката: „Квалификация на кариерните консултанти“ проект BG051PO001 – 4.3.02 – 0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9012685

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП

Име на поръчката: „Разработване на методическа рамка и ръководство към нея за организиране и провеждане на ученически практики и модели за програми по бизнес сектори” .

Уникален номер в Регистъра на ОП 9012531

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП

Име на поръчката: „Доставка на пликове и кашони за държавните зрелостни изпити и за дейностите по Наредба № 11/28.03.2005 г.“

Уникален номер в Регистъра на ОП 9012485

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД09-174/21.02.2013 г. на главния секретар на Министерството на образованието, младежта и науката за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Доставка на пликове и кашони за държавните зрелостни изпити и за дейностите по Наредба № 11/28.03.2005 г. “

Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена“. Процедурата е проведена по реда на Глава осма „а“ от ЗОП.

За изпълнител е избран „ПЕРУН ККБ” ЕООД.

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП

Име на поръчката: „Разработване на методическа рамка и ръководство към нея за организиране и провеждане на ученически практики и модели за програми по бизнес сектори” .

Уникален номер в Регистъра на ОП 9010684

GoTop