Роден език и култура зад граница

Начало » За българите зад граница » Роден език и култура зад граница

Роден език и култура зад граница

ГОТОВ Е РЕГЛАМЕНТЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Министерството на образованието и науката публикува регламента, по който изучаващите български език като втори в чужбина ще имат възможност да полагат онлайн тестове в българските неделни училища.

След успешното полагане на изпитите нашите сънародници ще получават сертификат за ниво на владеене на български език като втори или трети от Департамента за езиково обучение (ДЕО) на СУ „Св. Климент Охридски“, който съвместно с МОН разработи учебните програми по Български език и литература от I до XII клас.

Притежаването на сертификат с международна валидност за ниво на владеене ще осигури по-висока конкурентоспособност на трудовия пазар.

Предстоят разговори с висши училища в България за възможни допълнителни преференции при кандидатстване на ученици от чужбина, които притежават сертификат за ниво на владеене на български език.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОНЛАЙН ИЗПИТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

учебна 2017/2018 година

Учебни програми за обучението, организирано в чужбина

Учебни програми по история и цивилизации и по география и икономика за обучението, организирано в чужбина, за учениците от V-VII клас през учебната 2017/2018 година

ГОТОВИ СА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

Със заповед на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев са утвърдени новите учебни програми по български език и литература (БЕЛ) за обучението, организирано в българските училища в чужбина, за учениците от І, ІІ, V, VІ и VІІІ клас. Учебните програми ще влизат в сила поетапно, което ще е в синхрон с влизането в сила на новите учебни програми в училищата в България, и ще даде възможност за осигуряване на обучението в чужбина с учебни помагала, разработени по новите учебни програми и утвърдени съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование.

Програмите съдържат два компонента –  Български език и Литература, както са формирани учебните програми по БЕЛ за училищата в България. Компонент Български език включва два модула – Български език като втори език и Български език.  Програмите по Български език като втори език съответстват на изискванията на Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР). Те са синхронизирани с темите, с очакваните резултати и с новите понятия в  учебните програми по БЕЛ, модул Български език, прилагани в училищата в България. Съобразени са и с темите, с очакваните резултати и с новите понятия в учебните програми по БЕЛ, компонент Литература, прилагани в училищата в България, като са включени само произведения от българската литература.

Посочените параметри са обвързани както с необходимостта от създаване на условия за изучаване на българския език зад граница, за осъществяване на ефективни дейности за съхраняване на националното самосъзнание, така и с необходимостта от създаване на предпоставки за успешно продължаване образованието и обучението в училища в България.

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2017/2018 година постъпват в I, във II, в V, в VI и  VIII клас

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2018/2019 година постъпват в III, в VII и в IX клас

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2019/2020 година постъпват в IV и в X клас

Проекти на учебни програми по български език и литература за I-XII клас за обучението, организирано в чужбина

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани до дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: programi_BNU@mon.bg до 19.08.2017 г.

3. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“, 2017 г.

Забележка: Всеки  бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка  на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: a.parvanova@mon.bg, m.jeleva@mon.bg и e.nikolova@mon.bg.

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.


Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция  „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 579, e-mail: n.mihalevska@mon.bg
Румяна Генова – държавен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 704, e-mail: r.genova@mon.bg
Александър Трингов – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 567, e-mail: a.tringov@mon.bg
Николай Николов – старши експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 447, e-mail: nnikolov@mon.bg

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“, 2016 г.

Забележка: Всеки  бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка  на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: a.parvanova@mon.bg, m.jeleva@mon.bg и e.nikolova@mon.bg.

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.

Ръководител: Наталия Михалевска – началник на отдел  в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 579, e-mail: n.mihalevska@mon.bg
Румяна Тошкова – експерт към дирекция „Организация, контрол и  инспектиране”, тел.: 02/9217 769, e-mail: r.toshkova@mon.bg
Керка Андонова – държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и  инспектиране”, тел.: 02/9217 428, e-mail: k.andonova@mon.bg
Румяна Генова – държавен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 704, e-mail: r.genova@mon.bg
Анка Първанова – началник на отдел „Счетоводство“ в дирекция „Стопански и счетоводни дейности“, тел.: 02/9217 469, e-mail: a.parvanova@mon.bg

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС  „ВАЗОВАТА БЪЛГАРИЯ“

Организиран от Къща-музей „Иван Вазов“ – гр. Сопот и Община – гр. Сопот,
под патронажа на г-жа Маргарита Попова - вицепрезидент на Република България

На  вниманието на:
УЧИЛИЩНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА, ВПИСАНИ В СПИСЪКА ПО ПМС №334/08.12.2011 ГОДИНА  
и
БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ“

Поредно издание на Националния  конкурс „Родолюбие“ , организиран от Национален клуб „Родолюбие“ със съдействието на Министерството на образованието и науката

На  вниманието на:
УЧИЛИЩНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА, ВПИСАНИ В СПИСЪКА ПО ПМС №334/08.12.2011 ГОДИНА  
и
БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“

Министерството на образованието и науката и Институтът за стратегии и анализи обявяват НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "Аз снимам моята България"

Повече информация

Кампанията ще продължи от 22 януари до 22 април 2016 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“, 2015

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма "Роден език и култура зад граница" - 2015 г. и сумите за прихващане от втория транш за минали години

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“, 2015

Забележка: Всеки  бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка  на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: r.matrachiyska@mon.bg и e.nikolova@mon.bg.

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“

СПИСЪК на кандидатите с одобрени и неодобрени проекти за финансиране по Националната програма "Роден език и култура зад граница" - 2015 г.

Правила за отчитане на дейността и на предоставените средства по Националната програма „Роден език и култура зад граница” за учебната 2015/2016 година

Формуляр за кандидатстване
Срок за кандидатстване: 30 юни 2015 г.

Ръководител: Наталия Михалевска, началник на отдел в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02 9217 579, e-mail: n.mihalevska@mon.bg
Членове:
Румяна Тошкова, държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02 9217 769, e-mail: r.toshkova@mon.bg
Керка Андонова, държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02 9217 428, e-mail: k.andonova@mon.bg
Румяна Генова, главен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02 9217 704, e-mail: r.genova@mon.bg
Росица Матрачийска, главен счетоводител в дирекция „Счетоводни и стопански дейности“, тел.: 02 9217 414, e-mail: r.matrachiyska@mon.bg

Писмо за предстоящо обучение за въвеждане в Регистър на удостоверенията за проведено обучение в българските неделни училища в чужбина

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА“

Поредно издание на Националния конкурс „Родолюбие“, организиран от Национален клуб „Родолюбие“ със съдействието на Министерството на образованието и науката.

На вниманието на училищните ръководители на училищата, вписани в списъка по ПМС № 334/08.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина и на бенефициентите по Националната програма „Роден език и култура зад граница“

Регламент на конкурса за ученици 

Регламент на конкурса за учители

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма "Роден език и култура зад граница" - 2014 г. и сумите заприхващане от втори транш за 2013 г.  и за минали години

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, 2014 г.

Забележка: Всеки  бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка  на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: r.matrachiyska@mon.bg и e.nikolova@mon.bg.

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.

ПРАВИЛА за отчитане на дейността и на предоставените средства по Националната програма „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА” за учебната 2014/2015 година

Национална програма „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“

Формуляр за кандидатстване
Срокът за подаване на проекти в Министерството на образованието и науката е до 9 юни 2014 г. включително.

Ръководител: Лазар Додев – директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране", тел.: 02 9217 436, e-mail: l.dodev@mon.bg

Лица за контакти:
Наталия Михалевска, началник на отдел, дирекция ОКИ, тел.: 02 9217 579, e-mail: n.mihalevska@mon.bg
Румяна Тошкова, държавен експерт , дирекция ОКИ, тел.: 02 9217 769, e-mail: r.toshkova@mon.bg
Керка Андонова, държавен експерт , дирекция ОКИ, тел.: 02 9217 428, e-mail: k.andonova@mon.bg
Румяна Генова, главен експерт, дирекция „Финанси”, тел.: 02 9217 704, e-mail: r.genova@mon.bg
Росица Матрачийска, главен счетоводител, дирекция ССД, тел. 02 9217 414, e-mail: r.matrachiyska@mon.bg

Конференция на тема „Модели за качествено изучаване на български език в чужбина”,
25 – 27 април 2014 г., гр. Виена, Австрия

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани в МОН към дирекция „Организация, контрол и инспектиране" до 2 септември 2013 г. (включително) на e-mail: k.andonova@mon.bg.

списък на лекторите по български език, литература и култура в чуждестранните университети

Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2013 г.

Забележка: Всеки  бенефициент, към която има училище, вписано в Списъка  на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.
Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: r.matrachiyska@mon.bg и e.nikolova@mon.bg

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.

Лица за контакти:
Наталия Михалевска, началник на отдел, дирекция ОКИ, тел. 02 9217 579, e-mail: n.mihalevska@mon.bg
Румяна Тошкова, държавен експерт , дирекция ОКИ, тел. 02 9217 769, e-mail: r.toshkova@mon.bg
Керка Андонова, държавен експерт , дирекция ОКИ, тел. 02 9217 428, e-mail: k.andonova@mon.bg
Румяна Генова, главен експерт, дирекция „Финанси”, тел. 02 9217 704, e-mail: r.genova@mon.bg
Емилия Николова-Комитска, главен експерт, дирекция ССД, тел. 02 9217 767, e-mail: e.nikolova@mon.bg

Проектите се подават в срок до 10 май 2013 г. включително.

Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2012 г.

Забележка: Всеки бенефициент по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, 2012 г., включен в списъка за финансиране, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОМН.

Информацията следва да се изпрати на адреси: r.matrachiyska@mon.bg, e.nikolova@mon.bg и m.jeleva@mon.bg.

Лица за контакти:
Наталия Михалевска, началник на отдел, дирекция ОКИ, тел. 02 9217 579, e-mail: n.mihalevska@mon.bg
Румяна Тошкова, държавен експерт, дирекция ОКИ, тел. 02 9217 769, e-mail: r.toshkova@mon.bg
Румяна Генова, главен експерт, дирекция „Финанси”, тел. 02 9217 704, e-mail: r.genova@mon.bg
Светослав Спасов, държавен експерт, дирекция „Правна”, тел. 02 9217 525, e-mail: s.spasov@mon.bg

Проектите се подават в срок до 28 май 2012 г. включително.

Забележка: Всеки бенефициент трябва да попълни на английски език бланка за нареждане за свободен валутен превод  (име на бенефициента, адрес на бенефициента, номер на сметка на бенефициента - задължително IBAN, където е приложим, банка на бенефициента). Бланката следва да се изпрати на някой от посочените адреси: r.matrachiyska@mon.bg, m.jeleva@mon.bg, a.matias@mon.bg.  Въз основа на попълнената бланка одобрените проекти ще бъдат финансирани съгласно изискванията на Националната програма „Роден език и култура зад граница”.

АДАПТИРАНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА

СПИСЪК на адаптираните учебни програми