Институт по катализ

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по катализ

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по катализ

Професионално направление: 4.2 Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма:  Химична кинетика и катализ 
Акредитация валидна до: 23.11.2026 г.
Оценка: 9,65
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.2 Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Химия на твърдото тяло
Акредитация валидна до: 23.11.2026 г.
Оценка: 9,64
(актуализирано 28.06.2021 г.)

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“