Институт по катализ

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по катализ

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по катализ

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Химична кинетика и катализ 
Акредитация валидна до: 24.02.2020 г.
Оценка: 9,63

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Химия на твърдото тяло
Акредитация валидна до: 24.02.2020 г.
Оценка: 9,54

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Нефтохимия и нефтохимичен анализ
Акредитация валидна до2013 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“