Критерии за получаване на Знак за качество от Съвета на Европа за Младежки центрове

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Критерии за получаване на Знак за качество от Съвета на Европа за Младежки центрове

ЛогоКритерии за получаване на Знак за качество от Съвета на Европа за Младежки центрове

Критерий 12:
Центърът насърчава ценностите на СЕ
Индикатори

12.1. Етиката, програмата и работната философия на центърът се основават на ценностите на СЕ: зачитане на човешките права, демокрацията и върховенството на закона.
12.2. Центърът насърчава приоритетите на СЕ в младежкия сектор като активно се занимава с образованието в областта на правата на човека, интеркултурното обучение, младежко участие, активното демократично гражданство и социалното включване на младежите в дейностите и работните си практики.
12.3. Ценностите на СЕ са отразени в етичния кодекс на човешките права за функционирането на центъра.

Критерий 13:
Центърът популяризира програмата на СЕ
Индикатори

13.1. Изданията на СЕ са изложени на видно място и са достъпни за разпространение сред участниците и посетителите.
13.2. Персоналът на центъра е запознат с дейностите на СЕ и може да даде нужната информация за тях на своите посетители.
13.3. Центърът насърчава дейностите на СЕ (напр. семинари, кампании и др.).

Критерий 14:
Центърът има прозрачни финансови процедури и контролни механизми
Индикатори

14.1. Центърът може да докаже, че съществуват съответни механизми за финансово управление и отчетност в съответствие с националните нормативни разпоредби и е с нестопанска цел.

Критерий 15:
Центърът е ориентиран към обслужването на клиента
Индикатори

15.1. Потребителите/клиентите на центърът редовно се призовават да предоставят оценка и обратна връзка за услугите, доставяни от центъра.
15.2. Персоналът на центъра взима под внимание оценката от потребителите/клиентите с цел непрекъснато подобряване на качеството на услугите.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“