Критерии за получаване на Знак за качество от Съвета на Европа за Младежки центрове

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Критерии за получаване на Знак за качество от Съвета на Европа за Младежки центрове

ЛогоКритерии за получаване на Знак за качество от Съвета на Европа за Младежки центрове

Критерии 9:
Центърът допринася за развитието на качеството на младежката работа
Индикатори

9.1. Центърът използва регулярно оценка, като основа за обучение и самоусъвършенстване.
9.2. Центърът развива нови и иновативни модели за работата си с младежи.
9.3. Центърът обменя информация с младежката общност относно съдържанието и качеството на тяхната работа, и с професионалистите и доброволците, участващи в младежката работа на национално и международно ниво.
9.4. Центърът разработва собствени обучителни материали и ги разпространява сред младежката общност на национално и международно ниво.

Критерий 10:
Центърът осигурява участието на младите хора, младежките организации и асоциации в разработването на техните концепции и програми
Индикатори

10.1. Центърът взима предвид положението и тревогите на младите хора при разработване на програмите си.
10.2. Центърът е партньор на младежкото гражданско общество, като се застъпва за взимащите решения и имащите правомощия, да отчетат гледната точка и тревогите на младите хора при взимането на решения и прилагането на политиките.
10.3. Центърът използва експертизата на младежките организации, асоциации и структури, които имат специфични компетенции да обогатят дейностите, които предлага и ги счита за консултанти.
10.4. Центърът активно развива ключови дейности и добри практики с младите хора, младежките организации, асоциации и структури.

Критерий 11:
Центърът допринася за насочеността на младежките политики
Индикатори

11.1. Центърът е място, на което разнообразието от заинтересовани страни отразява въздействието на младежката работа върху политиката за младежта.
11.2. Центърът е въвлечен в директно застъпничество за устойчиви младежки политики, или за по-здрава връзка между местната реалност на младежите и съдържанието на младежките политики.
11.3. Центърът има регулярен обмен на младежки политики с публичните власти, отговорни за младежта.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“