Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.


За контакти с Програмния оператор:
дирекция „Външни европейски програми“
1113 София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5, ет. 2
e-mail: [email protected] 


Ограничена покана за подбор на проекти:
„Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие“

На 11.09.2019г., Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обяви Ограничена покана за подбор на проекти: „Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие “.

Основна цел на процедурата е да се разшири териториалния обхват на младежките центрове в Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца, изградени с подкрепата на ФМ на ЕИП в периода 2009-2014г., да се увеличи многообразието на техните дейности, както и броя на младежите и на другите представители на общността, включени в дейностите на центровете, с цел да се осигури съответствието им с нуждите на младите хора в региона (включително и на тези от уязвимите групи).

Допустими кандидати по процедурата са съответните общини: Стара Загора, Пловдив, Добрич и Враца.

Техни партньори за изпълнението на проектите могат да бъдат:

  • от българска страна - публични органи и неправителствени организации,
  • от страна на държавите-донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) - всеки публичен или частен правен субект, учреден с търговска или нетърговска цел, както и неправителствени организации, регистрирани като юридически лица в държавите-донори, държавите-бенефициенти или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница със съответната държава-бенефициент или всяка международна организация, орган или агенция от тези страни, активно участващи и ефективно допринасящи за изпълнението на проекта, се считат за допустими партньори по проекта.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е в размер на 4 000 000 евро.

Бюджетът на всеки отделен проект може да бъде от 500 000 евро до 1 500 000 евро. Съфинансиране от страна на кандидатите не се изисква.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 11.11.2019 г., 18:00 ч.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/894ab7ea-a9e8-4db3-ae8c-b5de1f6c050b 
 


Стартира изпълнението на първия проект по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, управлявана от Министерството на образованието и науката.

Проектът „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, ще се изпълнява от Сдружение „Български червен кръст“, в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (KS).

Финансирането на проекта, в размер на 6.5 млн. лева, се осигурява с помощта на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Проектът, ще се изпълнява в Северозападна България и по-конкретно в общините Враца, Видин, Монтана, Оряхово, Криводол, Бяла Слатина и Белоградчик, както и в съседните по-малки населени места.

Основна цел на проекта е внедряването на иновационен модел за наблюдение и грижа на лица с хронични заболявания. За първи път в страната (по-конкретно в гр. Враца) ще бъде изграден Център за телеасистенция, от който дистанционно ще се следи състоянието на 500 хронично и лежащо болни лица. За целта, те ще бъдат снабдени със специални електронни предаватели, които ще регистрират в реално време техните основни жизнени показатели и ще изпращат информацията в центъра. При констатирани проблеми, мобилните екипи от този център незабавно ще реагират – по телефона или на място – за да проверят състоянието на лицето и да му окажат необходимата помощ.


На 14.03.2019 г., Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., обяви процедура за предварително дефиниран проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP“.

Предвидените по процедурата средства са в размер на 1 200 000 евро.

Проектът ще се изпълнява от Националното сдружение на общините в Република България, в партньорство с Норвежката асоциация на местните и регионалните власти (KS).

Процедурата е насочена към подпомагане на социално-икономическото развитие на по-слабо развити общини чрез оползотворяване на местните ресурси и потенциал.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 15 април 2019 г., 18:00 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/5af70186-dfab-43c8-b964-b17565e0534d 


На 22 февруари 2019 г., Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ обяви процедура за предварително дефиниран проект „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“.

Предвидените по процедурата средства са в размер на 1 000 000 евро.

Проектът ще се изпълнява от Националния статистически институт (НСИ) в партньорство с Агенцията на Европейския съюз за основните права/Fundamental Rights Agency (FRA).

Процедурата е насочена към разработването на иновативни методи и подходи за събиране на данни за трудно достижими групи от населението и адаптиране на съответните индикатори. Финансираното проектно предложение ще включва също и тестването на тези методи при събирането и анализа на данни за населението, които ще подпомогнат по-целенасоченото и ефективно прилагане на социални политики на регионално и местно равнище.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 25 март 2019 г. до 18:00 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата (на български и на английски език) са публикувани в ИСУН 2020 на следния адрес:
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/2495163f-373f-4d4e-96af-2c8a35d3a767 


Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“