Обявления за свободни позиции за работа по проекти

Начало » Документация » Конкурси » Обявления за свободни позиции за работа по проекти

Процедура за подбор на външен експерт за позицията „Експерт „Дейност 6“ по проект „Подкрепа за успех“ (публ. 16.01.2020 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи – до 17:30 часа на 24.01.2020 г.


Процедура за подбор на външен експерт за позицията Експерт „Информационни и комуникационни технологии“ по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (публ. 13.12.2019 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи – до 17:30 часа на 23.12.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция - експерт „Информационни и комуникационни технологии“ по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“


Процедура за подбор на външен експерт за позицията „Експерт „Информационни и комуникационни технологии“ по проект „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г.
(публ. 13.12.2019 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи – до 17:30 часа на 23.12.2019 г.

Списък за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор за позиция - експерт „Информационни и комуникационни технологии“ по проект „Подкрепа за успех“Във връзка с публикувана по-долу покана за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори, социални работници и директори на училища, включени в изпълнението на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, публикувам списък на одобрените кандидати, отговарящи на посочените условия в поканата.
В зависимост от планирането и графика на провеждане на семинарите ще бъдат канени обучители от утвърдения списък за провеждане на обученията.

Списък на одобрените кандидати за обучители на директори, образователни медиатори и социални работници за работа с родителската общност на ученици от уязвими групи (публ. 22.01.2020 г.)


Покана за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори, социални работници и директори на училища, включени в изпълнението на проект „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. 
(публ. 20.11.2019 г.)


Покана

Документи за кандидастване:
Автобиография
Бланка

Краен срок за подаване на документи - до 17:30 часа на 29.11.2019 г.Обявление за свободна позиция - експерт „Организация и контрол на техническата отчетност и мониторинга“ по проект „Студентски практики 2“
(публ. 31.07.2019 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи - 07.08.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на 4 броя външен „Експерт, програми и проекти“


Обявление за свободна позиция - координатор „Висши училища“) по проект „Студентски практики 2“
(публ. 31.07.2019 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи - 07.08.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на 4 броя външен „Експерт, програми и проекти“


Обявление за свободна позиция - Експерт „Обществени поръчки“ по проект „Студентски практики 2“
(публ. 31.07.2019 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи - 07.08.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на 4 броя външен „Експерт, програми и проекти“


Обявление за свободна позиция - „Водещ координатор“ по проект „Студентски практики 2“
(публ. 31.07.2019 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи - 07.08.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на 4 броя външен „Експерт, програми и проекти“


Обявление за свободна позиция - координатор „Дейност 6“ по проект „Подкрепа за успех“
(публ. 16.07.2019 г.)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи - 26.07.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Експерт, програми и проекти“ - Координатор „Дейност 6“


Обявление за свободна позиция - експерт „Обща подкрепа“ по проект „Подкрепа за успех“ 
(публ. 14.05.2019 г.)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи - 21.05.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт за позиция по проекта - Експерт „Обща подкрепа“


Обявление за свободна позиция - координатор „Дейност 7“ по проект „Подкрепа за успех“
(публ. 14.05.2019 г.)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.05.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Експерт, програми и проекти“ за позиция по проекта - Координатор „Дейност 7“


Обявление за свободна позиция - експерт „ Обществени поръчки и финанси” по проект КПРПС
(публ. 10.05.2019 г.)

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Обществени поръчки и финанси“ за участие в екип за организация и управление на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.05.2019 г.


Обявление за свободна позиция - експерт „Анализ, мониторинг и прогнози” по проект КПРПС 
(публ. 10.05.2019 г.)

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Анализ, мониторинг и прогнози“ в МОН за участие в екип за организация и управление на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – МОН

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.05.2019 г.


Обявление за свободна позиция - експерт „Обществени поръчки” по проект „Подкрепа за успех“ 
(публ. 10.05.2019 г.)

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Обществени поръчки“ за участие в екип за организация и управление на проект „Подкрепа за успех“ с конкретен бенефициент – МОН

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.05.2019 г.


Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“