Постановления от 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.

Начало » Документация » Нормативни актове » ПМС и РМС » Постановления и решения от 2021 г. » Постановления от 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.

Постановление № 294 от 1 септември 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието (публ. 08.09.2021 г.)

Постановление № 293 от 1 септември 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Отново заедно", одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г. (публ. 08.09.2021 г.)

Постановление № 272 от 6 август 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. за осигуряване на техника за провеждане на обучение в електронна среда в държавни и общински образователни институции на територията на Република България (публ. 07.09.2021 г.)

Постановление № 268 от 6 август 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с Решение № 188 на МС от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието (публ. 11.08.2021 г.)

Постановление № 266 от 5 август 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национална програма "Отново заедно", одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г. (публ. 11.08.2021 г.)

Постановление № 262 от 29 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за ремонт на държавни и общински училища и закупуване на преносими компютри за провеждане на обучение в електронна среда (публ. 03.08.2021 г.)

Постановление № 261 от 29 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г. (публ. 03.08.2021 г.)

Постановление № 256 от 28 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието (публ. 03.08.2021 г.)

Постановление № 252 от 28 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. (публ. 03.08.2021 г.)

Постановление № 251 от 28 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. (публ. 03.08.2021 г.)

Постановление № 240 на Министерския съвет от 22.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 година (публ. 28.07.2021 г.)

Постановление № 239 на Министерския съвет от 22.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност (публ. 28.07.2021 г.)

Постановление № 238 от 22 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за закупуване на познавателни книжки по всички образователни направления - за всяко дете, записано във втора възрастова група на общинските детски градини и училища, за осъществяване на предучилищно образование за 2021 г. (публ. 17.09.2021 г.)

Постановление № 236 от 15 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г. (публ. 20.07.2021 г.)

Постановление № 229 от 15 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. за финансиране на дейностите по изпълнение на Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ (ВИХРЕН) (публ. 20.07.2021 г.)

Постановление № 224 от 8 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (публ. 08.09.2021 г.)

Постановление № 223 от 8 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. (публ. 08.09.2021 г.)

Постановление № 222 от 8 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. за финансиране изпълнението на Национална научна програма "Петър Берон. Наука и иновации с Европа" (Петър Берон и НИЕ), изпълнявана на конкурсен принцип от Фонд "Научни изследвания" (публ. 08.09.2021 г.)
В сила от 13.07.2021 г.

Постановление № 220 от 7 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. (публ. 08.09.2021 г.)

Постановление № 219 от 7 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. (публ. 08.09.2021 г.)

Постановление № 212 от 1 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за допълнителни стипендии на докторантите от държавните висши училища и научни организации за 2021 г. (публ. 08.07.2021 г.)

Постановление № 211 от 1 юли 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 188 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието, и за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст (публ. 08.07.2021 г.)

Постановление № 205 от 24 юни 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии и на едно-кратно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г., приета с ПМС № 138 от 2021 г. (ДВ, бр. 31 от 2021 г.) (публ. 08.07.2021 г.)

Постановление № 202 от 23 юни 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност (публ. 20.07.2021 г.) 

Постановление № 198 от 17 юни 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 138 на Министерския съвет от 2021 г. (публ. 24.06.2021 г.)

Постановление № 191 от 26 май 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национални програми за развитие на образованиетоо (публ. 01.06.2021 г.)

Постановление № 179 от 7 май 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. (публ. 12.05.2021 г.)

Постановление № 172 от 28 април 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас включително в общинските детски градини и училища за 2021 година (публ. 26.05.2021 г.)

Постановление № 171 от 28 април 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища, приета с Постановление № 138 на Министерския съвет от 2021 г. (публ. 26.05.2021 г.)

Постановление № 150 от 12 април 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда (публ. 20.04.2021 г.)

Постановление № 145 от 9 април 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2021 г. (публ. 20.04.2021 г.)

Постановление № 140 от 9 април 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за изплащане на стипендии (публ. 20.04.2021 г.)

Постановление № 122 от 1 април 2021 г. за одобряване допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. (публ. 09.04.2021 г.)

Постановление № 120 от 01.04.2021 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст (публ. 09.04.2021 г.)

Постановление № 119 от 1 април 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. (публ. 09.04.2021 г.)

Постановление № 105 от 25 март 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. (публ. 02.04.2021 г.)

Постановление № 86 от 11 март 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. (публ. 16.03.2021 г.)

Постановление № 72 от 5 март 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
(обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)

Постановление № 73 от 5 март 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
(обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)

Постановление № 74 от 5 март 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
(обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)

Постановление № 67 от 25 февруари 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на образованието и науката за Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2021 г. (публ. 04.03.2021 г.)

Постановление № 53 от 18 февруари 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
(обн. ДВ. бр.16 от 23 февруари 2021 г.) (публ. 24.02.2021 г.)

Постановление № 45 от 12 февруари 2021 г. за определяне размера на средствата от държавния бюджет за 2021 г. за финансиране на духовните училища и за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
(обн. ДВ. бр.13 от 16 февруари 2021 г.) (публ. 17.02.2021 г.)

Постановление № 37 от 4 февруари 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда" (публ. 09.02.2021 г.)

Постановление № 21 от 29 януари 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. (публ. 03.02.2021 г.)

Постановление № 17 от 21 януари 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2021 г. (публ. 02.02.2021 г.)

Постановление № 3 от 14 януари 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. (публ. 02.02.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“