Регламенти и Решения на Европейския парламент и Съвета

Начало » Наука » Рамкова програма на ЕС » Регламенти и Решения на Европейския парламент и Съвета

 

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии и за отмяна на Регламент (ЕС) 2018/1488  (публ. 20.10.2021 г.)

РЕШЕНИЕ (ЕС) 2021/820 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 20 май 2021 година относно Стратегическата иновационна програма на Европейския институт за  иновации и технологии (EIT) за периода 2021—2027 г.: стимулиране на таланта и капацитета на Европа за иновации и за отмяна на Решение № 1312/2013/ЕС
  (публ. 20.10.2021 г.)

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/819 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 20 май 2021 година относно Европейския институт за иновации и технологии
  (публ. 20.10.2021 г.)

РЕШЕНИЕ (EC) 2021/764 НА СЪВЕТА
от 10 май 2021 година за създаване на специфична програма за изпълнение на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за отмяна на Решение 2013/743/EC
  (публ. 20.10.2021 г.)

РЕГЛАМЕНТ (Евратом) 2021/765 НА СЪВЕТА
от 10 май 2021 година за създаване на Програма за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия за периода 2021—2025 г. в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“и за отмяна на Регламент (Евратом) 2018/1563
  (публ. 20.10.2021 г.)

РЕГЛАМЕНТ (EС) 2021/695 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
oт 28 април 2021 година за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите и за отмяна на регламенти (EС) № 1290/2013 и (EС) № 1291/2013
  (публ. 20.10.2021 г.)

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“