Квалификация и кариерно развитие

Начало » Министерство » Специализирана администрация » Квалификация и кариерно развитие

Дирекция "Квалификация и кариерно развитие"

Радостина Новакова

директор

тел.: 02 9217 436
e-mail: [email protected] 

Лица за контакти:
Лазар Додев, главен експерт, тел.: 02 424 11 77, e-mail: [email protected]  
Жасмина Александрова, държавен експерт, тел.: 02 424 11 63, e-mail: [email protected]


  1. отговаря за дейностите по разработване и изпълнение на държавната политика за квалификацията и кариерното развитие на педагогическите специалисти;
  2. организира и отговаря за разработването и актуализирането на нормативната уредба, свързана с квалификацията, кариерното развитие, атестирането и диференцираното заплащане на педагогическите специалисти;
  3. разработва и отговаря за внедряването и прилагането на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите и другите педагогически специалисти;
  4. организира и ръководи дейностите по разработване на държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител";
  5. разработва стратегически и програмни документи за квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти съобразно професионалните нужди по места, контролира и координира изпълнението им от страна на административните структури към министерството с функции в същата област;
  6. координира взаимоотношенията с държавни институции, с училищата и с неправителствени организации, работещи в областта на квалификацията на учителите и кариерното развитие, както и със социалните партньори;
  7. организира дейностите по установяване съответствие на квалификацията на лицата с изискванията за заемане на учителски длъжности в Република България;
  8. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност;
  9. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната ѝ компетентност.

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“