Конкурс за номиниране на български участници в краткосрочно обучение за 2011 г. PESTALOZZI

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Конкурс за номиниране на български участници в краткосрочно обучение за 2011 г. PESTALOZZI

Тема: „От разделение към разнообразие: образователни предизвикателства, свързани с миналото и настоящото”

КОНКУРС за номиниране на български участници в краткосрочно обучение за 2011 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

19.09.2011 г. -  23.09.2011 г.

Тема: „От разделение към разнообразие: образователни предизвикателства, свързани с миналото и настоящото”
Място: Екне, Норвегия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 31.05.2011 г.
Дата за провеждане на събеседване с подалите документи кандидати:  02.06.2011 
Работен език: английски
Целева група: учители и преподаватели, подготвящи учители 

Изисквания от страна на организаторите на обучението:
Преди обучението участниците трябва да са се запознали със следните ключови документи и ресурси:

  • Recommendation 1849 (2008) For the Promotion of a Culture of Democracy and Human Rights   through Teacher Education;
  • Resolution on the enhancement of teachers’ professional development through the Pestalozzi Programme (MED-23-13);
  • Brett, P, Mompoint-Gaillard, P. & Salema, M.H. (2009). How all teachers can support citizenship and human rights education: a framework for the development of competences.  Strasbourg: Council of Europe Publishing.

От участниците се очаква да познават официалните документи, имащи отношение към гражданското образование, които са били издадени/приети от националните власти в техните държави. 

Допълнителни изисквания:

  • От участниците се изисква активно включване в дискусиите и работата във всички фази;
  • След завръщането от обучението, от участниците ще се очаква да представят доклад върху преминатото обучение, с конкретни изводи и препоръки; да предприемат конкретни инициативи, за да приложат на практика наученото по време на обучението в учебната среда, където работят.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“