Конкурс за номиниране на български участници в краткосрочно обучение за 2011 г. PESTALOZZI

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Конкурс за номиниране на български участници в краткосрочно обучение за 2011 г. PESTALOZZI

Тема: „От разделение към разнообразие: образователни предизвикателства, свързани с миналото и настоящото”

КОНКУРС за номиниране на български участници в краткосрочно обучение за 2011 г. по програмата на Съвета на Eвропа за квалификация на педагогически кадри PESTALOZZI

19.09.2011 г. -  23.09.2011 г.

Тема: „От разделение към разнообразие: образователни предизвикателства, свързани с миналото и настоящото”
Място: Екне, Норвегия
Краен срок за подаване на документи към МОМН: 31.05.2011 г.
Дата за провеждане на събеседване с подалите документи кандидати:  02.06.2011 
Работен език: английски
Целева група: учители и преподаватели, подготвящи учители 

Изисквания от страна на организаторите на обучението:
Преди обучението участниците трябва да са се запознали със следните ключови документи и ресурси:

  • Recommendation 1849 (2008) For the Promotion of a Culture of Democracy and Human Rights   through Teacher Education;
  • Resolution on the enhancement of teachers’ professional development through the Pestalozzi Programme (MED-23-13);
  • Brett, P, Mompoint-Gaillard, P. & Salema, M.H. (2009). How all teachers can support citizenship and human rights education: a framework for the development of competences.  Strasbourg: Council of Europe Publishing.

От участниците се очаква да познават официалните документи, имащи отношение към гражданското образование, които са били издадени/приети от националните власти в техните държави. 

Допълнителни изисквания:

  • От участниците се изисква активно включване в дискусиите и работата във всички фази;
  • След завръщането от обучението, от участниците ще се очаква да представят доклад върху преминатото обучение, с конкретни изводи и препоръки; да предприемат конкретни инициативи, за да приложат на практика наученото по време на обучението в учебната среда, където работят.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“