ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“

Начало » Документация » Програми и проекти » ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

Заповед № РД09-651/17.05.2016 г. на министъра на образованието и наукта за създаване на Експертен консултативен съвет по приоритетна ос 1 - "Научни изследвания и технологично развитие" от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ 

Информация за проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

публ. на 13.09.2021 г.

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Информация за проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

публ. на 23.01.2020 г.

Проект BG05M2OP001-2.007-0001 „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“

Информация за проект BG05M2OP001-2.007-0001 „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“

Информация за проект „Ученически практики – Фаза 1“ 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“