Учебни помагала по професионална подготовка

Електронни учебни помагала по професионална подготовка (публ. 13.04.2022 г.)

1.1. Технология на хотелиерското обслужване – част I
1.2. Технология на хотелиерското обслужване – част II
2. Осветление
3. Безопасност на храните
4. Конструиране и моделиране на облеклото
5. Технически средства за автоматизация
6. Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
7. Съвременни тенденции във фризьорството


Учебни помагала и материали по професионална подготовка, разработени по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ (публ. 21.06.2023 г.)

 1. Технология на биопроизводствата – учебни филми;
 2. Металорежещи машини и инструменти;
 3. Основи на програмирането на машини с ЦПУ;
 4. Технология на облеклото – учебни филми;
 5. Процеси и машини в шевната промишленост – учебна практика;
 6. Технология на облеклото – теория;
 7. Технология на облеклото – учебна практика;
 8. Технологии за производство на опаковки;
 9. Операционни системи и конкурентно програмиране;
 10. Хладилни и термопомпени системи;
 11. Монтаж и ремонт на топлотехнически съоръжения и инсталации – Техник на енергийни съоръжения и инсталации;
 12. Системи за климатизация, вентилация и отопление – Техник на енергийни съоръжения и инсталации;
 13. Термодинамика и топлопренасяне – Техник на енергийни съоръжения и инсталации;
 14. Промишлена електроника;
 15. Kомпютърни архитектури;
 16. Компютърни мрежи;
 17. Двигатели с вътрешно горене;
 18. Автотранспортна техника;
 19. Мебелно производство – учебни филми
 20. Технологии и машини в мебелното производство;
 21. Проектиране на мебели и интериор;
 22. Мебелно производство – учебна практика;
 23. Tехнология на производството на хляб и хлебни изделия;
 24. Технология на кетърингови събития;
 25. Горски недървесни ресурси;
 26. Обща теория на счетоводната отчетност;
 27. Технологии за отглеждане на земеделските култури;
 28. Работа в учебно предприятие – учебна практика;
 29. Съставяне на сметна документация и календарно планиране в строителството;
GoTop