Съдържание

Учебни програми

Адаптирани учебни програми за I и V клас за обучението, организирано в чужбина

РАБОТНИ ВАРИАНТИ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Рамка за анализ на училищно ниво на резултатите от нво и дзи за учебната 2012/2013 година

Учебни планове

Типови учебни планове за специализирана подготовка

Учебни планове в съответствие с чл. 5 на Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование,

(Чл. 5. (1) Разпределението на учебното време за задължителна подготовка, задължителноизбираема подготовка и свободноизбираема подготовка по видове училища, което е различно от определеното в приложението, се определя с учебни планове, утвърдени от министъра на образованието и науката.(2) Училищните учебни планове се разработват на основата на приложението, а в случаите по ал. 1 - съгласно утвърдените учебни планове.)

както следва:
 

Учебни програми за II клас

Учебни програми за III клас

Учебни програми за IV клас

Учебни програми за V клас

* Програмата може да се използва и за свободноизбираема подготовка при спазване на логическата структура

Учебни програми за VI клас

* Програмата може да се използва и за свободноизбираема подготовка при спазване на логическата структура

Учебни програми за VII клас

* Програмата може да се използва и за свободноизбираема подготовка при спазване на логическата структура

Учебни програми за VIII клас

* Програмата може да се използва и за свободноизбираема подготовка при спазване на логическата структура
ЗП - задължителна подготовка; ПП - профилирана подготовка

Учебни програми за IX клас

ЗП - задължителна подготовка; ПП - профилирана подготовка

Учебни програми за X клас

ЗП - задължителна подготовка; ПП - профилирана подготовка

Учебни програми за XI клас

Учебни програми за XII клас

Странична навигация

Контакти

icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A
Административно обслужване
8:30 ч. - 19:00 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Horizon 2020