Съдържание

Учебни програми

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2017/2018 година постъпват в I, във II, в V, в VI и  VIII клас

Учебни програми по история и цивилизации и по география и икономика за обучението, организирано в чужбина, за учениците от V-VII клас през учебната 2017/2018 година

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2018/2019 година постъпват в III, в VII и в IX клас

Учебни програми за IІI, VІI и IX клас в сила от учебната 2018/2019 година

Учебни програми за IІI клас в сила от учебната 2018/2019 година, утвърдени със Заповед № РД09-1093/25.01.2017 г.

Учебни програми за VII клас в сила от учебната 2018/2019 година, утвърдени със Заповед № РД09-1093/25.01.2017 г.

Учебни програми за IX клас в сила от учебната 2018/2019 година, утвърдени със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г.

Учебни планове

Типови учебни планове за специализирана подготовка

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

(Обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.) Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

Рамка за анализ на училищно ниво на резултатите от нво и дзи за учебната 2012/2013 година

Учебни планове в съответствие с чл. 5 на Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование,

(Чл. 5. (1) Разпределението на учебното време за задължителна подготовка, задължителноизбираема подготовка и свободноизбираема подготовка по видове училища, което е различно от определеното в приложението, се определя с учебни планове, утвърдени от министъра на образованието и науката.(2) Училищните учебни планове се разработват на основата на приложението, а в случаите по ал. 1 - съгласно утвърдените учебни планове.)

както следва:
 

Учебни програми за II клас в сила до учебната 2016-2017 година

Учебни програми за III клас

Учебни програми за IV клас

Учебни програми за V клас в сила до учебната 2015-2016 година

* Програмата може да се използва и за свободноизбираема подготовка при спазване на логическата структура

ЗАБЕЛЕЖКА: Учебните програми за задължителноизбираема подготовка, както и тези за спортните училища продължават да бъдат в сила.

Учебни програми за VI клас

* Програмата може да се използва и за свободноизбираема подготовка при спазване на логическата структура

Учебни програми за VII клас

* Програмата може да се използва и за свободноизбираема подготовка при спазване на логическата структура

Учебни програми за VIII клас

* Програмата може да се използва и за свободноизбираема подготовка при спазване на логическата структура
ЗП - задължителна подготовка; ПП - профилирана подготовка

Учебни програми за IX клас

ЗП - задължителна подготовка; ПП - профилирана подготовка

Учебни програми за X клас

ЗП - задължителна подготовка; ПП - профилирана подготовка

Учебни програми за XI клас

Учебни програми за XII клас

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам