Проекти на документи

Начало » Документация » Проекти на документи

Проект на Правилник за устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа

Бележки, становища и предложения по проекта на правилник могат да бъдат изпращани към дирекция "Приобщаващо образование" на e-mail: [email protected] 

до 19.11.2018 включително

Проект на заповед

Проекти на учебни програми за професионални направления

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 14.11.2018 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училище

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професия и мотиви към тях

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 07.11.2018 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление „Спорт“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 07.11.2018 включително

Проекти на учебни планове за специалности от професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“

Проекти на учебни програми

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 29.10.2018 включително

Проекти на заповеди за изменение на заповеди, с които са утвърдени учебни планове през 2017 г.

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 29.10.2018 включително

Проекти на учебни програми

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 29.10.2018 включително

Проект на Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция "Квалификация и кариерно развитие" на e-mail: [email protected]n.bg и [email protected]

до 26.10.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми за професии от професионални направления

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 26.10.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми за професии от професионални направления

Проект на учебна програма за професионално направление код 582 „Строителство”

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]  

до 22.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление код 541 "Хранителни технологии"

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 22.10.2018 включително

Проект на учебна програма за професионално направление 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 19.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за професия с код 582010 „Строителен техник” от професионално направление код 582 „Строителство”

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 18.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за професионално направление 541 "Хранителни технологии"

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 17.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за професионални направления: код 341 „Търговия на едро и дребно“, 342 „Маркетинг и реклама“, 343 „Финансово, банково и застрахователно дело“ и 482 „Приложна информатика“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 17.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление код 341 „Търговия на едро и дребно“, 342 „Маркетинг и реклама“, 343 „Финансово, банково и застрахователно дело“ и 482 „Приложна информатика“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 14.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за обучение чрез работа (дуална система на обучение) по специалност 5220306 „Газова техника“ от професия 522030 „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап от професионално направление код 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“, разработени от екипа по проект „ДОМИНО“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 13.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление 346 „Секретарски и административни офис дейности“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 12.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за професионално направление 541 "Хранителни технологии"

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 10.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за професиите „Фризьор“ и „Маникюрист-перикюрист“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 05.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 03.10.2018 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани към ИА ОП НОИР на e-mail: [email protected]

до 30.09.2018 включително

Проект на наредба за придобиване на квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 26.09.2018 включително

Проект на РМС за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и Държавния секретариат по образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап от професионално направление код 542 „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 24.09.2018 включително

Проект на заповед за откриване на процедури по учебни предмети за XI, за XII клас и за нива В1.1 и В2.1.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция "Учебници и училищна документация" на e-mail: [email protected]

до 24.09.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за специалност от професионално направление код 581 „Архитектура, урбанизъм и геодезия“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 24.09.2018 включително

Проект на типов учебен план за специалност от професионално напрвление код 482 „Приложна информатика“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 20.09.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за специалност 5810101 „Геодезия“, професия 581010 „Геодезист“, професионално направление 581 „Архитектура, урбанизъм и геодезия“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 20.09.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап по професии от професонално направление код 542 „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет религия

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция "Учебници и училищна документация" на e-mail: [email protected] 

до 19.09.2018 включително

Проекти на заповеди за изменение на типови учебни планове за направление „Хранителни технологии”

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 17.09.2018 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка

Проекти на учебни планове за професии от професионалнo направлениe 621 Растениевъдство и животновъдство

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]   

до 12.09.2018 включително

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител”

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 12.09.2018 включително

Проекти на заповеди за изменение на типови учебни планове за направления:

Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 07.09.2018 включително

Проект на Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2018/2019 година

Бележки,  становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] 

до 07.09.2018 включително

Проект на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 година

Бележки,  становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] 

до 07.09.2018 включително

Проект на РМС за одобряване на проект на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на човешките ресурси на Унгария

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

до 07.09.2018 включително

Проекти на типови учебни планове и програми за направления 840 и 525

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни и програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 07.09.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми по специалности от професионално направление 524 „Химични продукти и технологии“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 07.09.2018 включително

Проект на учебна програма от професионално направление 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“

Бележки,  становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 07.09.2018 включително

Проекти на учебни програми и типови учебни планове за обучение по специалности от професионално направление код 762 „Социална работа и консултиране“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]   

до 05.09.2018 включително

Проекти на учебни планове и програми за професионални направления 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства и 840 Транспортни услуги

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни и програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 03.09.2018 включително

Проекти на учебни планове и програми по професия код 521070 „Техник-металург“ от професионално направление 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 03.09.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми по специалности и професии от професионално направление код 544 „Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 31.08.2018 включително

Проекти на учебни планове по специалност в направление 346 „Секретарски и административни офис дейности“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 31.08.2018 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за преобразуване на Факултета по начална и предучилищна педагогика в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ във Факултет по науки за образованието и изкуствата

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 31.08.2018 включително

Проекти на учебни планове и програми по специалности от професионално направление 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 30.08.2018 включително

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професии и мотиви към тях:

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 30.08.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми за професии от професионални направления:

Проекти на учебни планове и програми за професионални направления 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства и 840 Транспортни услуги

Бележки, становища и предложения по проектите на  учебни и програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми по специалности от професионални направления: код 215 „Приложни изкуства и занаяти“ и код 443 „Науки за земята“

Проекти на учебни програми за първи гимназиален етап за професонални направления код 542 и код 815

Проекти на учебни планове и учебни програми за професии от професионални направления 811 и 812

Проекти на Проекти на типови учебни планове за дуална система на обучение по специалностите от професиите от професионални направления 581 и 582

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 27.08.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми за обучение по специалностите от професиите на професионални направления

Проекти на учебни програми за професия за професионално направление „Терапия и рехабилитация“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]  

до 27.08.2018 включително

Проекти на учебни планове и програми за професионално направление 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства и 840 Транспортни услуги

Проект на Решение за одобряване на Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)

Проект на Заповед

Бележки, становища и предложения по проектa на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] и [email protected] с копие до [email protected] 

до 20.08.2018 включително

Проекти на Заповеди

Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] и [email protected] с копие до [email protected] 

до 20.08.2018 включително

Проект на Заповед

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail:  [email protected]  

до 20.08.2018 включително

Проекти на типови учебни планове за вечерна и задочна форма на обучение за специалностите от професия „Десенатор на текстил“, професия „Текстилен техник“ и професия „Оператор в текстилно производство“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 15.08.2018 включително

Проекти на типови учебни планове за професия „Оператор в производство на обувни и коженогалантерийни изделия“, специалности „Производство на обувни изделия“ и „Производство на коженогалантерийни изделия“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 15.08.2018 включително

Проекти на типови учебни планове за професия „Модист“, специалности „Облекла по поръчка“ и „Бутикови облекла“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 15.08.2018 включително

Проект на Решение за изменение на Решение № 286 на Министерския съвет от 2018 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

до 13.08.2018 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение, приет с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2000 г.

Проект на Решение на МС за одобряване на проект на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието

Бележки, становища и предложения по проекта на Споразумение могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected] 

до 19.07.2018 включително

Проект на Правилник на комисията по академична етика

Проект на Решение на МС за приемане на План за действие за 2018 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година

Проект на Решение на Министерския съвет за одобрение на проект на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министъра на науката и висшето образование на Република Полша за сътрудничество в областта на науката и висшето образование за периода 2018-2022 година

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

до 20.06.2018 включително

Проекта на Постановление на Министерския съвет за назначаване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] или [email protected] 

до 11.06.2018 включително

Проект на ПМС за допълнение на ПМС № 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

Проект на Решение на МС за приемане на Оперативен план (ОП) за изпълнение на първия етап на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 04.06.2018 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на учебни програми по учебния предмет чужд език – португалски език за ниво А1 и A2

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 30.05.2018 включително
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“