Проекти на документи

Начало » Документация » Проекти на документи

Проект на Решение

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: [email protected]

до 09.01.2019 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология

Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилник могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected]  

до 04.01.2019 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за преименуване на висше училище

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по следните професии:

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 31.12.2018 включително

Проекти на програми за обучение по професиите от професионално направление 481 Компютърни науки

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 31.12.2018 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Бележки, становища и предложения по проектите на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] и [email protected] 

до 27.12.2018 включително

Проект на Постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Проект на наредба за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител“

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 17.12.2018 включително

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация” на e-mail: [email protected]  

до 12.12.2018 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 111 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии

Проект на наредба за придобиване на квалификация по професията „Администратор в хотелиерството“

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 07.12.2018 включително

Проекти на учебни програми

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 03.12.2018 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на учебни програми за профилирана подготовка и за осигуряване на профилираното обучение на учениците, които през учебната 2020-2021 година постъпват в ХІ и през учебната 2021-2022 година постъпват в ХІI клас

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 28.11.2018 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани за всяка от наредбите съответно на e-mail:
[email protected]; (за Наредбата за приобщаващото образование)
[email protected] (за  Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
и [email protected] (за Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“)

до 28.11.2018 включително

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет хореография

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]  

до 23.11.2018 включително

Проект на Правилник за устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа

Бележки, становища и предложения по проекта на правилник могат да бъдат изпращани към дирекция "Приобщаващо образование" на e-mail: [email protected] 

до 19.11.2018 включително

Проект на заповед

Проекти на учебни програми за професионални направления

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 14.11.2018 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училище

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професия и мотиви към тях

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 07.11.2018 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление „Спорт“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 07.11.2018 включително

Проекти на учебни планове за специалности от професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“

Проекти на учебни програми

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 29.10.2018 включително

Проекти на заповеди за изменение на заповеди, с които са утвърдени учебни планове през 2017 г.

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 29.10.2018 включително

Проекти на учебни програми

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 29.10.2018 включително

Проект на Наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция "Квалификация и кариерно развитие" на e-mail: [email protected] и [email protected]

до 26.10.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми за професии от професионални направления

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 26.10.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми за професии от професионални направления

Проект на учебна програма за професионално направление код 582 „Строителство”

Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]  

до 22.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление код 541 "Хранителни технологии"

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 22.10.2018 включително

Проект на учебна програма за професионално направление 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 19.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за професия с код 582010 „Строителен техник” от професионално направление код 582 „Строителство”

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 18.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за професионално направление 541 "Хранителни технологии"

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 17.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за професионални направления: код 341 „Търговия на едро и дребно“, 342 „Маркетинг и реклама“, 343 „Финансово, банково и застрахователно дело“ и 482 „Приложна информатика“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 17.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление код 341 „Търговия на едро и дребно“, 342 „Маркетинг и реклама“, 343 „Финансово, банково и застрахователно дело“ и 482 „Приложна информатика“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 14.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за обучение чрез работа (дуална система на обучение) по специалност 5220306 „Газова техника“ от професия 522030 „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап от професионално направление код 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“, разработени от екипа по проект „ДОМИНО“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 13.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление 346 „Секретарски и административни офис дейности“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 12.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за професионално направление 541 "Хранителни технологии"

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 10.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за професиите „Фризьор“ и „Маникюрист-перикюрист“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 05.10.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 03.10.2018 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани към ИА ОП НОИР на e-mail: [email protected]

до 30.09.2018 включително

Проект на наредба за придобиване на квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина“

Проект на РМС за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и Държавния секретариат по образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап от професионално направление код 542 „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 24.09.2018 включително

Проект на заповед за откриване на процедури по учебни предмети за XI, за XII клас и за нива В1.1 и В2.1.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция "Учебници и училищна документация" на e-mail: [email protected]

до 24.09.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за специалност от професионално направление код 581 „Архитектура, урбанизъм и геодезия“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 24.09.2018 включително

Проект на типов учебен план за специалност от професионално напрвление код 482 „Приложна информатика“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 20.09.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за специалност 5810101 „Геодезия“, професия 581010 „Геодезист“, професионално направление 581 „Архитектура, урбанизъм и геодезия“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 20.09.2018 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап по професии от професонално направление код 542 „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет религия

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция "Учебници и училищна документация" на e-mail: [email protected] 

до 19.09.2018 включително

Проекти на заповеди за изменение на типови учебни планове за направление „Хранителни технологии”

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 17.09.2018 включително

Проекти на учебни планове за професии от професионалнo направлениe 621 Растениевъдство и животновъдство

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]   

до 12.09.2018 включително

Решение на МС за одобряване на Допълнително споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: [email protected] 

до 12.09.2018 включително

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител”

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 12.09.2018 включително

Проекти на заповеди за изменение на типови учебни планове за направления:

Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 07.09.2018 включително

Проект на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 година

Бележки,  становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] 

до 07.09.2018 включително

Проект на РМС за одобряване на проект на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на човешките ресурси на Унгария

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

до 07.09.2018 включително

Проекти на типови учебни планове и програми за направления 840 и 525

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни и програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 07.09.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми по специалности от професионално направление 524 „Химични продукти и технологии“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 07.09.2018 включително

Проект на учебна програма от професионално направление 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“

Бележки,  становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 07.09.2018 включително

Проекти на учебни програми и типови учебни планове за обучение по специалности от професионално направление код 762 „Социална работа и консултиране“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]   

до 05.09.2018 включително

Проекти на учебни планове и програми за професионални направления 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства и 840 Транспортни услуги

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни и програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 03.09.2018 включително

Проекти на учебни планове и програми по професия код 521070 „Техник-металург“ от професионално направление 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 03.09.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми по специалности и професии от професионално направление код 544 „Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 31.08.2018 включително

Проекти на учебни планове по специалност в направление 346 „Секретарски и административни офис дейности“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 31.08.2018 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за преобразуване на Факултета по начална и предучилищна педагогика в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ във Факултет по науки за образованието и изкуствата

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 31.08.2018 включително

Проекти на учебни планове и програми по специалности от професионално направление 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 30.08.2018 включително

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професии и мотиви към тях:

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 30.08.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми за професии от професионални направления:

Проекти на учебни планове и програми за професионални направления 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства и 840 Транспортни услуги

Бележки, становища и предложения по проектите на  учебни и програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми по специалности от професионални направления: код 215 „Приложни изкуства и занаяти“ и код 443 „Науки за земята“

Проекти на учебни програми за първи гимназиален етап за професонални направления код 542 и код 815

Проекти на учебни планове и учебни програми за професии от професионални направления 811 и 812

Проекти на Проекти на типови учебни планове за дуална система на обучение по специалностите от професиите от професионални направления 581 и 582

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 27.08.2018 включително

Проекти на учебни планове и учебни програми за обучение по специалностите от професиите на професионални направления

Проекти на учебни програми за професия за професионално направление „Терапия и рехабилитация“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]  

до 27.08.2018 включително

Проекти на учебни планове и програми за професионално направление 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства и 840 Транспортни услуги

Проект на Решение за одобряване на Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)

Проект на Заповед

Бележки, становища и предложения по проектa на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] и [email protected] с копие до [email protected] 

до 20.08.2018 включително

Проекти на Заповеди

Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] и [email protected] с копие до [email protected] 

до 20.08.2018 включително

Проект на Заповед

Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail:  [email protected]  

до 20.08.2018 включително

Проекти на типови учебни планове за вечерна и задочна форма на обучение за специалностите от професия „Десенатор на текстил“, професия „Текстилен техник“ и професия „Оператор в текстилно производство“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 15.08.2018 включително

Проекти на типови учебни планове за професия „Оператор в производство на обувни и коженогалантерийни изделия“, специалности „Производство на обувни изделия“ и „Производство на коженогалантерийни изделия“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 15.08.2018 включително

Проекти на типови учебни планове за професия „Модист“, специалности „Облекла по поръчка“ и „Бутикови облекла“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 15.08.2018 включително

Проект на Решение за изменение на Решение № 286 на Министерския съвет от 2018 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

до 13.08.2018 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение, приет с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2000 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“