Проекти на документи

Начало » Документация » Проекти на документи

Проект на Постановление на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина

Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: pms_bnu@mon.bg

до 26.03.2018 включително

Проект на Заповед за организиране на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием в V клас в профилираните гимназии с профил “Математически” и профил “Природни науки”

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail:  m.nesheva@mon.bg

до 23.03.2018 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: p.todorova@mon.bg и/или m.nesheva@mon.bg

до 23.03.2018 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за 2018 – 2020 година за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по учебни предмети

Проект на национална изпитна програма за провеждане на ДИ за придобиване на трета степен на професионална квалификация за професия

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол" на e-mail: e.trichkova@mon.bg

до 05.03.2018 включително

Проект на Решение за одобряване изплащането на разходи за обучение

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: r.genova@mon.bg

до 12.02.2018 включително

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ЗОУФООС

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: d.kotseva@mon.bg

до 28.02.2018 включително

Проект на националната изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: f.todorova@mon.bg

до 28.02.2018 включително

Проект на постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебен предмет - майчин език

Проект на заповед за откриване на процедура за оценяване и одобряване на проекти на учебници за X клас

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: s.sheinova@mon.bg

до 15.02.2018 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r.vasileva@mon.bg до

до 12.02.2018 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет