Проекти на документи

Начало » Документация » Проекти на документи

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2019/2020 година

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция "Финанси" на e-mail: [email protected] 

до 15.04.2019 включително

Проект на Решение на МС за предложение до Народното събрание за откриване на Медицински факултет в структурата на Университет „проф. Асен Златаров“ - Бургас

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Програма за сътрудничество

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Проекти на заповеди за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет:

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 10.04.2019 включително

Проект на Постановление за изменение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Проект на Заповед за определяне на правила за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием

Проект на заповед за утвърждаване на Програма за обучение на наставници за придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения при работа с обучаваните за осъществяване обучение чрез работа (дуална система на обучение) съгласно приложението

Проекти на заповеди за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебен предмет за профилирана подготовка

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация” на e-mail: [email protected] 

до 07.03.2019 включително

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.12.2017 година за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на имейл адрес: [email protected] 

до 06.03.2019 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция "Организация и контрол" на e-mail: [email protected] 

до 04.03.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на националните програми за развитие на образованието за 2019 година

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция "Политики за стратегическо развитие" на e-mail: [email protected] 

до 04.03.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за издаване на държавна гаранция за 2019 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: [email protected] 

до 18.02.2019 включително

Проект на Заповед

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация” на e-mail: [email protected] 

до 18.02.2019 включително

Проект на Заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебния предмет чужд език – италиански език за II клас

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация” на e-mail: [email protected] 

до 31.01.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списъка на регулираните професии в Република България

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на МС могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected] 

до 21.01.2019 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 328 на МС от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Проект на Постановление на Министерския съвет

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Проект на Решение

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: [email protected]

до 09.01.2019 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология

Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“

Бележки, становища и предложения по проекта на Правилник могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected]  

до 04.01.2019 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет * могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

* Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Постановление № 90 на МС от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации; Постановление № 162 на МС от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления; Постановление № 328 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда; Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности)

до 07.01.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за преименуване на висше училище

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по следните професии:

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 31.12.2018 включително

Проекти на програми за обучение по професиите от професионално направление 481 Компютърни науки

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 31.12.2018 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Проект на Постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Проект на наредба за придобиване на квалификация по професията „Съдебен служител“

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 17.12.2018 включително

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация” на e-mail: [email protected]  

до 12.12.2018 включително

Проект на наредба за придобиване на квалификация по професията „Администратор в хотелиерството“

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 07.12.2018 включително
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“