Проекти на документи

Начало » Документация » Проекти на документи

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка

(публ. 30.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 30.10.2020 включително

Проекти на учебни планове и програми

(публикувано 28.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекти на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 28.10.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация за специалност

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(публикувано 21.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

до 21.10.2020 включително

Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (публ. 21.09.2020 г.)

(публ. 21.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Правилник могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected] 

до 21.10.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за специалност

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 г.

Проект на Решение на МС за определяне състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация за периода 2020-2023 година

(публ. 11.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

до 12.10.2020 включително

Проекти на учебна програма за дневна форма на обучение

Проект на учебна програма по чужд език за XI и XIІ клас

(публикувано 10.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa на учебна програма по чужд език  могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 12.10.2020 включително

Проекти на учебни планове и програми по:

(публ. 08.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 08.10.2020 включително

Проект на учебна програма

(публикувано 04.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 05.10.2020 включително

Проекти на учебни планове и програми по:

(публ. 02.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 02.10.2020 включително

Проекти на учебни програми

(публ. 28.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 28.09.2020 включително

Проект на учебна програма за обща професионална подготовка

(публ. 28.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail [email protected]

до 28.09.2020 включително

Проекти на учебни планове и програми по:

(публ. 26.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 25.09.2020 включително

Проект на учебна програма за професионално направление 523 "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"

(публикувано 24.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 23.09.2020 включително

Проекти на учебни модули за професия 5250905 "Авиационен техник"

(публ. 24.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 23.09.2020 включително

Проект на учебен план за специалност

(публикувано 24.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 23.09.2020 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебни програми по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

(публикувано 20.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ на e-mail: [email protected] 

до 21.09.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 275 на МС от 23 април 2020 г.

В проведената в периода от 19.08.2020 г. до 18.09.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение за изменение на Решение № 275 на Министерския съвет от 2020 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 година НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 21.09.2020 г.)


(публикувано 19.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected] 

до 18.09.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка

(публ. 16.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail [email protected]

до 16.09.2020 включително

Проект на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците

(публикувано 13.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa на национален календар могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] 

до 14.09.2020 включително

Проекти на учебни програми за обща, отраслова и специфична професионална подготовка за специалност

(публикувано 13.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 14.09.2020 включително

Проект на наредба за придобиване на квалификация по професия

В проведената в периода от 13.08.2020 г. до 14.09.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 17.09.2020 г.)


(публикувано 13.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 14.09.2020 включително

Проекти на учебни програми за отраслова професионална подготовка

(публикувано 12.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail [email protected] 

до 11.09.2020 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител"

Проект на Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2020/2021 година

(публикувано 11.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected]  

до 10.09.2020 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 90 на МС

Проект на типов учебен план за професионално образование

Проекти на типови учебни планове и учебни програми

(публикувано 07.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 08.09.2020 включително

Проект на Закон за българския жестов език

Проекти на учебни програми по специалност

(публикувано 05.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 04.09.2020 включително

Проекти на типови учебни планове за ученици по допълнителен държавен план-прием

(публикувано 05.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типови учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 04.09.2020 включително

Проекти на учебни програми

(публикувано 04.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 03.09.2020 включително

Проект на заповед за осигуряване на обучението на учениците, които изучават арабски език, китайски език, корейски език, японски език като чужд език

(публ. 03.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 02.09.2020 включително

Проекти на учебни програми по специалности:

(публ. 03.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 02.09.2020 включително

Проекти на учебни програми

(публикувано 03.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 02.09.2020 включително

Проекти на учебни програми по специалност

(публикувано 31.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 31.08.2020 включително

Проекти на учебни програми по специалност

(публикувано 31.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 31.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за специалности

(публикувано 31.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 31.08.2020 включително

Проекти на учебни планове по специалност 5240301 „Осигуряване на продуктова информация“ от професия 524030 „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“

(публикувано 30.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 31.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за специалност 5220106/ 5220207 "Електрообзавеждане на транспортна техника", професия 522010/522020 "Електротехник/Електромонтьор"

(публикувано 29.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 28.08.2020 включително

Проект на учебни програми по професионално направление 522 "Електротехника и енергетика", професия 522010 "Електротехник", Специалност 5220107 "Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт"


(публикувано 29.07.2020 г.)


Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 28.08.2020 включително

Проект на учебни програми по специалност код 5210120 „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството“ от професия код 521010 „Машинен техник“

(публикувано 29.07.2020 г.)


Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове и учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 28.08.2020 включително

Проект на учебни програми по специалност код 5440501 „Маркшайдерство“ от професия код 544050 „Маркшайдер“

(публикувано 29.07.2020 г.)


Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове и учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 28.08.2020 включително

Проект на учебни планове и учебни програми за професионална подготовка по специалност код 5440102 „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии“ от професия код 544010 „Минен техник“.

(публикувано 29.07.2020 г.)

 

Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове и учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 28.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за професионално направление 481 "Компютърни науки"

(публикувано 29.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 28.08.2020 включително

Проекти на учебни планове за професионално направление код 621 Растениевъдство и животновъдство

(публикувано 28.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 27.08.2020 включително

Проекти на типови учебни планове и на учебни програми

(публикувано 28.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типови учебни планове и на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 27.08.2020 включително

Проекти на заповеди за учебната 2020 – 2021 година

Проекти на типови учебни планове за училищата към Министерството на културата

(публикувано 25.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типови учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 24.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за

(публикувано 24.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 24.08.2020 включително

Проект на заповед

(публикувано 24.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 24.08.2020 включително

Типови учебни планове

(публикувано 23.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типови учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 24.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление: код 215 „Приложни изкуства и занаяти”, професия: код 215060 „Каменоделец”

(публикувано 22.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 21.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за

(публикувано 22.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 21.08.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество

В проведената в периода от 21.07.2020 г. – 20.08.2020 г. вкл. обществена консултация по Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 01.09.2020 г.) 


(публ. 21.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към – Калин Мутавчиев, гл. експерт в дирекция „Наука“, на електронен адрес: [email protected]

 

 

до 20.08.2020 включително

Проект на учебни програми за професонално направление 522 "Електротехника и енергетика"

Проекти на учебни програми за:

(публикувано 17.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 17.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за специалности

(публикувано 17.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 17.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за:

(публикувано 14.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 13.08.2020 включително

Проекти на типови учебни планове за професионално образование

(публикувано 13.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 12.08.2020 включително

Проекти на типови учебни планове за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация

Проект на заповед

(публикувано 09.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция "Приобщаващо образование" на e-mail: [email protected] 

до 10.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за:

(публикувано 08.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 07.08.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2020/2021 година

Проект на учебна програма

(публ. 06.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 05.08.2020 включително

Проект на Наредба за начина за определяне на размера на възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите за управление, сключени с министъра на образованието и науката

(публ. 06.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 05.08.2020 включително

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професия:

В проведената в периода от 01.07.2020 г. до 31.07.2020 г.вкл. обществена консултация по шест проекта на Наредби за придобиване на квалификация по професии НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 11.08.2020 г.)


(публ. 01.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на наредби могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 31.07.2020 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

(публикувано 01.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 31.07.2020 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка

(публикувано 01.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 31.07.2020 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 2030 г.

Проект на Национална програма за развитие „България 2030“

(публ. 15.06.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Национална програма за развитие „България 2030“ могат да бъдат изпращани към дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ на e-mail: [email protected]; [email protected] и [email protected] 

до 25.06.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Европейски научни мрежи“

Проект на Заповед

(публикувано 05.06.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] 

до 06.07.2020 включително

Проект на Постановление за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

В проведената в периода от 27.04.2020 г. до 27.05.2020 г. вкл. обществена консултация по Проект на Постановление за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (в Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалности от регулираната професия “Инженер в инвестиционното проектиране”и в Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен “магистър” по специалности от регулираната професия “Инженер в инвестиционното проектиране”) НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 05.06.2020 г.)


 (публикувано 27.04.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

до 27.05.2020 включително

Проекти на заповеди за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за I клас или за първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове по:

(публ. 27.04.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация““ на e-mail: [email protected] 

до 27.05.2020 включително

Решение на Министерския съвет

(публ. 27.04.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail:  [email protected] 

до 27.05.2020 включително

Проекти на Заповеди за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебни предмети за профилирана подготовка

(публ. 24.04.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 25.05.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за придобиване на първа степен на професионална квалификация по специалности:

(публ. 14.04.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 14.05.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за придобиване на първа степен на професионална квалификация по специалности:

(публ. 10.04.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 11.05.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

В проведената в периода от 10.04.2020 г. до 11.05.2020 г. вкл. обществена консултация по проект нна Решение за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2020 – 2021 година НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 15.05.2020 г.) 


(публ. 10.04.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected] 

до 11.05.2020 включително

Проект на Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит

(публ. 07.04.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 07.05.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка

(публ. 02.04.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 04.05.2020 включително

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит

(публ. 01.04.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 04.05.2020 включително

Проекти на учебни програми

(публ. 31.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 30.04.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване на първа степен на професионална квалификация по специалности от професии от професионално направление код 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“

(публикувано 30.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Националните изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на [email protected] 

до 29.04.2020 включително

Проект на Национална изпитна програма

(публикувано 25.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Националната изпитна програма могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail; [email protected] 

до 24.04.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит – по теория и практика на професията за придобиване на първа степен на професионална квалификация за професии и специалност от професия:

Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит – по теория и практика на професията за придобиване на първа степен на професионална квалификация за специалност:

от професия код 6230604 „Работник в горското стопанство“ от професионално направление код 623 „Горско стопанство“

(публикувано 19.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Национални изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 20.04.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на първа степен на професионална квалификация за специалности:

(публикувано 19.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]

до 20.04.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит – по теория и практика на професията за придобиване на първа степен на професионална квалификация за специалност :

(публикувано 17.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Национална изпитна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 16.04.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит – по теория и практика на професията за придобиване на първа степен на професионална квалификация за специалности:

от професия код 621120 „Работник в животновъдството” от професионално направление код 621 „Растениевъдство и животновъдство”.

(публикувано 17.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Национални изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 16.04.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит – по теория и практика на професията за придобиване на първа степен на професионална квалификация за специалности

от професия код 621110 „Работник в растениевъдството“ от професионално направление код 621 „Растениевъдство и животновъдство”(публикувано 17.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Национални изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 16.04.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит – по теория и практика на професията за придобиване на първа степен на професионална квалификация за специалности

от професия код 543090 „Работник в дървообработването“ от професионално направление код 543 „Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло“.

(публикувано 17.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Национални изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 16.04.2020 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2020/2021 година

(публикувано 16.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected] 

до 15.04.2020 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Проект на Решение на МС за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 година

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на институти в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, и на Русенския университет „Ангел Кънчев“

В проведената в периода от 11.03.2020 г. до 10.04.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на институти в структурата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, и на Русенския университет „Ангел Кънчев“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 15.04.2020 г.)


(публикувано 11.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

 

до 10.04.2020 включително

Проекти на учебни програми за специалности от професиите 522010 „Електротехник“ и 522020 „Електромонтьор“ от професионално направление 522 „Електротехника и енергетика“

(публикувано 09.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 08.04.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“

В проведената в периода от 09.03.2020 г. до 08.04.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 09.04.2020 г.) 


(публикувано 09.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected] 

до 08.04.2020 включително

Проект на Заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници

(публикувано 06.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 06.04.2020 включително

Проекти на учебни планове за професионално образование за специалности от професионално направление 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

Проект на Заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти

(публикувано 04.03.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 03.04.2020 включително

Проект на РМС за одобрява национални програми за развитие на образованието 2020

(публикувано на 27.02.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на МС могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected]

до 09.04.2020 включително

Проекти на учебни програми по специалност

(публикувано 27.02.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 30.03.2020 включително

Проекти на учебни програми по специалност

(публикувано 26.02.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 27.03.2020 включително

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование

(публикувано 24.02.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 23.04.2020 включително

Проект на Наредба за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие

Проект на Заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебен предмет религия

Проект на Заповед за определяне на правила за организация на дейностите по приемане на ученици в V, VIII и XI клас

(публикувано 19.02.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected] и [email protected] 

до 20.03.2020 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на учебни програми за специфична професионална подготовка

Проект на учебна програма по учебния предмет чужд език - португалски език, за постигане на ниво В1.1

(публикувано 13.02.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]  

до 16.03.2020 включително

Проект на Национална изпитна програма

(публикувано 11.02.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 12.03.2020 включително

Проекти на учебни програми от професионално направление код 524 „Химични продукти и технологии“

Проект на Заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници

(публикувано 03.02.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 04.03.2020 включително

Проект на Национален план за изпълнение на дейностите по Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри за 2020 година

(публикувано на 31.01.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Национална стратегия могат да бъдат изпращани към дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ на e-mail: [email protected] или [email protected] 

до 02.03.2020 включително

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация

В проведената в периода от 30.01.2020 г. до 02.03.2020 г. вкл. обществена консултация по проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 05.03.2020 г.)


(публикувано на 30.01.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected] 

 

до 02.03.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за издаване на държавна гаранция за 2020 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

В проведената в периода от 20.01.2020 г. до 19.02.2020 г. вкл. обществена консултация по проекта на Решение на Министерския съвет за издаване на държавна гаранция за 2020 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 20.02.2020 г.) 


(публикувано на 20.01.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected] 

до 19.02.2020 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на Удостоверение за проведено обучение за наставник при работа с обучаваните за осъществяване на обучение чрез работа

(публикувано 17.01.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 17.02.2020 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на учебна програма

(публикувано 30.12.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 29.01.2020 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт и хореография за прием в VIII клас ...

(публикувано 20.12.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]  

до 20.01.2020 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт и хореография за прием в XI клас ...

(публикувано 20.12.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 20.01.2020 включително

Проект на Заповед

(публикувано 17.12.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

 

до 16.01.2020 включително

Проект на Заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебен предмет чужд език – руски език

(публикувано 11.12.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 10.01.2020 включително

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по следните професии:

В проведената в периода от 11.12.2019 г. до 10.01.2020 г. вкл. обществена консултация по проекта на Наредба за придобиване на квалификация по професия „Социален асистент“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 20.01.2020 г.)


(публикувано 11.12.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Наредби могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 10.01.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит – по теория и практика на професията за придобиване на първа степен на професионална квалификация

Проекти на учебни програми

(публикувано на 09.12.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 10.01.2020 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(публикувано на 04.12.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected] 

до 03.01.2020 включително

Проекти на заповеди за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за ученици с увреден слух

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Европейски научни мрежи“

(публикувано 14.11.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected]

до 16.12.2019 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка по специалност „Телекомуникационни системи“ и по специалност „Оптически комуникационни системи“

(публикувано 12.11.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми за специфична професионална подготовка могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 12.12.2019 включително

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 Министерския съвет от 2017 г.

Проекти на типови учебни планове и учебни програми за специфична професионална подготовка

(публикувано 30.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типови учебни планове и учебни програми за специфична професионална подготовка могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.11.2019 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

В проведената в периода от 30.10.2019 г. до 29.11.2019 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ПМС № 103 от 1993 г.; ПМС № 90 от 2000 г.; Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България; ПМС № 44 от 2019 г. ) НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 16.01.2020 г.)


(публикувано 30.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 29.11.2019 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление код 341 „Търговия на едро и дребно“

(публикувано 29.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.10.2019 включително

Проекти на типови учебни планове и учебни програми за специфична професионална подготовка

(публикувано 29.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типови учебни планове и учебни програми за специфична професионална подготовка могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 28.11.2019 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по следните професии:

В проведената в периода от 29.10.2019 г. до 28.11.2019 г. вкл. обществена консултация по проекта на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Модист“ и проекта на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Строителен техник“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 29.11.2019 г.)


(публикувано 29.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Наредби могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 28.11.2019 включително

Проекти на типови учебни планове за дневна форма на обучение и за обучение чрез работа (дуална система на обучение) за специалностите:

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за специалностите:

(публикувано 28.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 27.11.2019 включително

Проект на Постановление на Министерски съвет

(публикувано 28.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 27.11.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за Националния институт по метеорология и хидрология

(публикувано 28.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected] 

до 27.11.2019 включително

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по следните професии:

В проведената в периода от 18.10.2019 г. до 18.11.2019 г. вкл. обществена консултация по проектите на Наредби за придобиване на квалификация по професия НЕ са постъпили бележки и предложения с изключение на проекта на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Офис-мениджър“. (публ. 28.11.2019 г.)


(публикувано 18.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Наредби могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 18.11.2019 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка

(публикувано 17.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 18.11.2019 включително

Проекта на Решение на Министерски съвет за приемане на Списък със защитени детски градини и училища

В проведената в периода от 16.10.2019 г. до 15.11.2019 г. вкл. обществена консултация по Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Списък със защитени детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 година не са постъпили бележки и предложения. (публ. 21.11.2019 г.)


(публикувано 16.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected]  и [email protected] 

до 15.11.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на средищните детски градини и училища

В проведената в периода от 16.10.2019 г. до 15.11.2019 г. вкл. обществена консултация по Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2019/2020 година не са постъпили бележки и предложения. (публ. 21.11.2019 г.)


(публикувано 16.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail:  [email protected]  и [email protected] 

до 15.11.2019 включително

Проекти на учебни програми за отраслова и специфична професионална подготовка по професия „Електротехник“ и по професия „Електромонтьор“

(публикувано 15.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 14.11.2019 включително

Проект на РМС за одобряване на Споразумение за сътрудничество между Република България и Държавата Катар

В проведената в периода от 11.10.2019 г. до 11.11.2019 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и технологиите между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ.16.12.2019 г.)


(публикувано на 11.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

до 11.11.2019 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието

В проведената в периода от 08.10.2019 г. до 07.11.2019 г. вкл. обществена консултация по Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, приет с ПМС № 36 от 2018 г. не са постъпили бележки и предложения. (публ. 11.11.2019 г.)


(публикувано на 08.10.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани към Анелия Андреева – директор на НИО, e-mail: [email protected] 

до 07.11.2019 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление код 521 Машиностроене, металообработване и металургия

(публикувано 26.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 28.10.2019 включително

Проекти на типови учебни планове и проекти на учебни програми за дневна форма на обучение и за обучение чрез работа (дуална система на обучение)

(публикувано 25.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 25.10.2019 включително

Проект на Решение за одобряванe на проект на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието

В проведената в периода от 24.09.2019 г. до 24.10.2019 г. обществена консултация по проект на Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република  Виетнам  за периода  2019 – 2023 година не са постъпили бележки и предложения. (публ. 29.10.2019 г.)


(Публикувано 24.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

до 24.10.2019 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка

(публикувано 20.09.2019 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 21.10.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

(публикувано 19.09.2019 г.)
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална стратегия за прилагането на схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училищата в Република България до края на учебната 2022/2023 година ще намерите на електронната страница на Министерството на земеделието, храните и горите:
https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-reshenie-na-ministerskiya-svet-19092019/ 

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към отговорната дирекция

до 21.10.2019 включително
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“