Проекти на документи

Начало » Документация » Проекти на документи

Проект на Заповед

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” на e-mail: [email protected]  и [email protected] 

до 25.07.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година

Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail:  [email protected] и [email protected] 

до 15.07.2019 включително

Проект на Решение за допълнение на Решение № 233 на Министерския съвет от 2019 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2019-2020 година

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България

Бележки, становища и предложения по проекта на Решението могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

до 15.07.2019 включително

Проект на Решение за приемане на актуализиран План за 2018 – 2020 година за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

Проекти на адаптирани учебни програми по история и цивилизации и по география и икономика за VIII – XІІ клас за обучението, организирано в чужбина

Проект за изменение и допълнение на Закона за висше образование (ЗВО)

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

Проект на заповед за утвърждаване на система за оценяване

Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 30.05.2019 включително

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на МС могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] 

до 27.05.2019 включително

Проект на Стратегия за възпитателната работа в образователните институции /2019 -2030 г./

Бележки, становища и предложения по проектитe могат да бъдат изпращани към дирекция "Квалификация и кариерно развитие" на e-mail: [email protected] 

до 22.05.2019 включително

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професияПроекти на наредби за придобиване на квалификация по професия и мотиви към тях:

Бележки, становища и предложения по проектитe могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 15.05.2019 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2020 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

Проект на изменение и допълнение на учебната документация

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение” на e-mail: [email protected] 

до 01.05.2019 включително
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“