Проекти на документи

Начало » Документация » Проекти на документи

Проект на национални изпитни програми (НИП) за придобиване на професионална квалификация по:

Проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието – 2021 година

(публикувано на 27.01.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на МС могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected]

до 26.02.2021 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на Секторна стратегия за БДП на МОН за периода 2021–2030 г.

(публ. 20.01.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ на e-mail: [email protected].

 

до 19.02.2021 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба

Проект на Постановление за откриване на Институт за устойчив преход и развитие в структурата на Тракийския университет – Стара Загора

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална програма „Дигитална квалификация“

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки в структурата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

(публ. 14.01.20210 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“, на e-mail: [email protected] 

до 28.01.2021 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове

Проект на Заповед за изменение на Заповед

Проекти на национални изпитни програми (НИП) за придобиване на II степен на професионална квалификация по специалност от професия

Проект на Национална изпитна програма (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация

Проекти на Национални изпитни програми за придобиване на II степен на професионална квалификация

(публ. 14.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 13.01.2021 включително

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за преименуване на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Академия за бизнес и мениджмънт

Проекти на Национални изпитни програми за придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалности от професия "Оператор в текстилно производство":

(публикувано 09.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 08.01.2021 включително

Проект на Наредба за условията и реда за провеждане на следдипломно обучение в областта на ветеринарната медицина

(публикувано 09.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани Министерството на земеделието, храните и горите на e-mail: [email protected] 

до 08.01.2021 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет

(публ. 09.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 08.01.2021 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми за проверка на способностите във връзка с приемането на учениците от обединените училища в XI клас

(публикувано 07.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 06.01.2021 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми

(публикувано 07.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 06.01.2021 включително

Проекти на национални изпитни програми за специалности от професионално направление

(публ. 04.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 04.01.2021 включително

Проекти на национални изпитни програми по специалност:

Проекти на Национални изпитни програми за специалности с втора степен на професионална квалификация от професионални направления:

(публ. 01.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 31.12.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности от професионални направления:

(публ. 01.12.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на
e-mail: [email protected] 

до 31.12.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности

Проект на Постановление на Министерския съвет

(публикувано 30.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 30.12.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалности от професионално направление код 622 „Градинарство (паркове и градини)“

(публ. 27.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]bg 

до 28.12.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности от професионални направления

(публ. 27.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 28.12.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

В проведената в периода от 23.11.2020 г. – 23.12.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 06.01.2021 г.)


(публикувано 23.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]; [email protected] 

до 23.12.2020 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет

(публикувано 20.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 21.12.2020 включително

Проекти на типови учебни планове:

(публикувано 20.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 21.12.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

В проведената в периода от 13.11.2020 г. до 14.12.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 година за одобряване на национални програми за развитие на образованието (НП „Изграждане на училищна STEM среда“) НЕ са постъпили бележки и предложения.  (публ. 15.12.2020 г.)


(публ. 13.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail:  [email protected] и [email protected]

до 14.12.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

(публ. 12.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ на e-mail: [email protected][email protected].

до 14.12.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

В проведената в периода от 11.11.2020 г. до 11.12.2020 г. вкл. вкл. обществена консултация по проект на Решение за приемане на Програма за оптимизация на разходите и структурата на Националната художествена академия – София, за периода януари 2021 – декември 2023 година НЕ са постъпили бележки и предложения.  (публ. 15.12.2020 г.)


(публ. 11.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“, на e-mail: [email protected]

до 11.12.2020 включително

Проект на Заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности от професионално направление 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“.

(публ.09.11.2020 г.)

 

Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 09.12.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности от професионално направление 582 „Строителство“

(публ. 09.11.2020 г., акт. 11.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

 

до 11.12.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“

В проведената в периода от 09.11.2020 г. до 09.12.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 12.01.2021 г.)

(публикувано 09.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

 

до 09.12.2020 включително

Проекти на заповеди за изменение и допълнение на учебните програми по "Околен свят" за I и II клас

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 година за одобряване на Национални програми за развитие на образованието

В проведената в периода от 03.11.2020 г. до 17.11.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение за изменение на Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 19.11.2020 г.)


(публикувано 03.11.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани на e-mail:

[email protected]  и  [email protected]

 

до 17.11.2020 включително

Проект на Национална изпитна програма за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация

(публикувано 29.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 30.11.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на актуализирани национални научни програми (ННП)

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности

(публикувано 26.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 25.11.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности

(публикувано 26.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 25.11.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалност:

(публикувано 23.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 23.11.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалност:

Проект на Национална изпитна програма (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалност

(публикувано 20.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 26.11.2020 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на ЦОИДУЕМ и на Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на ЦОИДУЕМ

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности от професия 522020 "Електромонтьор", както следва:

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалности от професия 522040 "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", както следва:

(публикувано 16.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 16.11.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за придобиване на ІІ степен на професионална квалификация по специалност:

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България

Проекти за допълнение и изменение на учебната програма за общообразователна подготовка за:

(публикувано 13.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите за допълнение и изменение на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 12.11.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на актуализирана Националната пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027 г.

Проекти на учебни планове и програми

(публикувано 01.10.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекти на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

 

до 02.11.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка

(публ. 30.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 30.10.2020 включително

Проекти на учебни планове и програми

(публикувано 28.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекти на учебни планове и програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 28.10.2020 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация за специалност

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(публикувано 21.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

до 21.10.2020 включително

Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (публ. 21.09.2020 г.)

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за специалност

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 г.

В проведената от 15.09.2020 г. до 15.10.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 21.10.2020 г.)


(публикувано 15.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 15.10.2020 включително

Проект на Решение на МС за определяне състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация за периода 2020-2023 година

В проведената в периода от 11.09.2020 г. до 12.10.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за определяне състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация за периода 2020 – 2023 година НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 14.10.2020 г.)


(публ. 11.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

до 12.10.2020 включително

Проекти на учебна програма за дневна форма на обучение

Проект на учебна програма по чужд език за XI и XIІ клас

(публикувано 10.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa на учебна програма по чужд език  могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 12.10.2020 включително

Проекти на учебни планове и програми по:

(публ. 08.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 08.10.2020 включително

Проект на учебна програма

(публикувано 04.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 05.10.2020 включително

Проекти на учебни планове и програми по:

(публ. 02.09.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 02.10.2020 включително

Проекти на учебни програми

(публ. 28.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 28.09.2020 включително

Проект на учебна програма за обща професионална подготовка

(публ. 28.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail [email protected]

до 28.09.2020 включително

Проекти на учебни планове и програми по:

(публ. 26.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 25.09.2020 включително

Проект на учебна програма за професионално направление 523 "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника"

(публикувано 24.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 23.09.2020 включително

Проекти на учебни модули за професия 5250905 "Авиационен техник"

(публ. 24.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 23.09.2020 включително

Проект на учебен план за специалност

(публикувано 24.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 23.09.2020 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебни програми по учебния предмет компютърно моделиране и информационни технологии

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 275 на МС от 23 април 2020 г.

В проведената в периода от 19.08.2020 г. до 18.09.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение за изменение на Решение № 275 на Министерския съвет от 2020 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2020/2021 година НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 21.09.2020 г.)


(публикувано 19.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected] 

до 18.09.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка

(публ. 16.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail [email protected]

до 16.09.2020 включително

Проект на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците

(публикувано 13.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa на национален календар могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] 

до 14.09.2020 включително

Проекти на учебни програми за обща, отраслова и специфична професионална подготовка за специалност

(публикувано 13.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 14.09.2020 включително

Проект на наредба за придобиване на квалификация по професия

В проведената в периода от 13.08.2020 г. до 14.09.2020 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 17.09.2020 г.)


(публикувано 13.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 14.09.2020 включително

Проекти на учебни програми за отраслова професионална подготовка

(публикувано 12.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail [email protected] 

до 11.09.2020 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител"

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 90 на МС

Проект на типов учебен план за професионално образование

Проекти на типови учебни планове и учебни програми

(публикувано 07.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 08.09.2020 включително

Проект на Закон за българския жестов език

Проекти на учебни програми по специалност

(публикувано 05.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 04.09.2020 включително

Проекти на типови учебни планове за ученици по допълнителен държавен план-прием

(публикувано 05.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типови учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 04.09.2020 включително

Проекти на учебни програми

(публикувано 04.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 03.09.2020 включително

Проект на заповед за осигуряване на обучението на учениците, които изучават арабски език, китайски език, корейски език, японски език като чужд език

(публ. 03.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 02.09.2020 включително

Проекти на учебни програми по специалности:

(публ. 03.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 02.09.2020 включително

Проекти на учебни програми

(публикувано 03.08.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 02.09.2020 включително

Проекти на учебни програми по специалност

(публикувано 31.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 31.08.2020 включително

Проекти на учебни програми по специалност

(публикувано 31.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 31.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за втори гимназиален етап за специалности

(публикувано 31.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 31.08.2020 включително

Проекти на учебни планове по специалност 5240301 „Осигуряване на продуктова информация“ от професия 524030 „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“

(публикувано 30.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 31.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за специалност 5220106/ 5220207 "Електрообзавеждане на транспортна техника", професия 522010/522020 "Електротехник/Електромонтьор"

(публикувано 29.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 28.08.2020 включително

Проект на учебни програми по професионално направление 522 "Електротехника и енергетика", професия 522010 "Електротехник", Специалност 5220107 "Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт"


(публикувано 29.07.2020 г.)


Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 28.08.2020 включително

Проект на учебни програми по специалност код 5210120 „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството“ от професия код 521010 „Машинен техник“

(публикувано 29.07.2020 г.)


Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове и учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 28.08.2020 включително

Проект на учебни програми по специалност код 5440501 „Маркшайдерство“ от професия код 544050 „Маркшайдер“

(публикувано 29.07.2020 г.)


Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове и учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 28.08.2020 включително

Проект на учебни планове и учебни програми за професионална подготовка по специалност код 5440102 „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии“ от професия код 544010 „Минен техник“.

(публикувано 29.07.2020 г.)

 

Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове и учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 28.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за професионално направление 481 "Компютърни науки"

(публикувано 29.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 28.08.2020 включително

Проекти на учебни планове за професионално направление код 621 Растениевъдство и животновъдство

(публикувано 28.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 27.08.2020 включително

Проекти на типови учебни планове и на учебни програми

(публикувано 28.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типови учебни планове и на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 27.08.2020 включително

Проекти на заповеди за учебната 2020 – 2021 година

Проекти на типови учебни планове за училищата към Министерството на културата

(публикувано 25.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типови учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 24.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за

(публикувано 24.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 24.08.2020 включително

Проект на заповед

(публикувано 24.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 24.08.2020 включително

Типови учебни планове

(публикувано 23.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типови учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 24.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление: код 215 „Приложни изкуства и занаяти”, професия: код 215060 „Каменоделец”

(публикувано 22.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 21.08.2020 включително

Проекти на учебни програми за

(публикувано 22.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 21.08.2020 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество

В проведената в периода от 21.07.2020 г. – 20.08.2020 г. вкл. обществена консултация по Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 01.09.2020 г.) 


(публ. 21.07.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към – Калин Мутавчиев, гл. експерт в дирекция „Наука“, на електронен адрес: [email protected]

 

 

до 20.08.2020 включително

Проект на учебни програми за професонално направление 522 "Електротехника и енергетика"

Проект на Решение за предложение до Народното събрание за приемане на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 2030 г.

(публ. 18.06.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 20.07.2020 включително

Проект на Национална програма за развитие „България 2030“

(публ. 15.06.2020 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Национална програма за развитие „България 2030“ могат да бъдат изпращани към дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ на e-mail: [email protected]; [email protected] и [email protected] 

до 25.06.2020 включително
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“