Одитен комитет

Начало » Министерство » Одитен комитет

Одитен комитет на Министерство на образованието и науката

Одитният комитет на Министерство на образованието и науката се създава на основание чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, съгласно който в министерствата задължително се създават одитни комитети. Създаването, определянето на състава и дейността на одитния комитет се извършват в съответствие с разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор (обн. в ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г.).

При извършване на дейността си одитният комитет има следните правомощия:

  1. съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит, стратегическите и годишните планове, вкл. промените в него за дейността по вътрешен одит;
  2. разглежда и приема с решение годишния доклад за дейността по вътрешен одит;
  3. при необходимост се запознава и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в организацията (министерството);
  4. наблюдава процеса по управление на риска в организацията и дава становища с препоръки за подобряването му;
  5. осъществява взаимодействие с външните одитори;
  6. наблюдава процесите на финансово отчитане в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;
  7. наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“