Стратегически документи

Начало » Стратегии и политики » Стратегически документи

 


Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)

Извлечение от Протокол № 13 от заседанието на Министерския съвет на 24 февруари 2021 година (публ. 08.03.2021 г.)

Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030) (публ. 11.03.2021 г.)


Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030)

Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030), утвърдена със    Заповед № РД09-528/ 02.03.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 04.03.2021 г.)


Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г.

С Решение на 44-то Народно събрание от 17 декември 2020 г. е приета Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021-2030 г. Стратегията е обнародвана в Държавен вестник брой 2 от 8 януари 2021 г.

Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 - 2030 г. 
(публ. 12.01.2021 г.)Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 - 2030 година

С Решение на Народното събрание от 7 юни 2017 г. е приета Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. Стратегията е обнародвана в Държавен вестник брой 47 от 13 юни 06.2017 г.

Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 - 2030 г. (Обн. - ДВ, бр. 47 от 13.06.2017 г., Приета с РЕШЕНИЕ на НС от 07.06.2017 г.)

Оперативен план за изпълнение на първия етап на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030, приет с Решение № 640 от 5 септември 2018 година на МС  (публ. 11.08.2021 г.)

Национална пътна карта за научна инфраструктура (2017-2023 г.), приета с Решение № 354 от 29 юни 2017 година на Министерски съвет


ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Идеи за развитието и използването на ИИ в образованието и науката в Република България (публ. 25.09.2020 г.)


Отчет за дейността на Министерството на образованието и науката (ноември 2014 г. – декември 2016 г.)


Изпълнение на управленската програма на правителството в областта на образованието и науката (ноември 2014 г. – ноември 2016 г.)


Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020)

Добри практики за образователна интеграция


Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2014-2020 г. и план за действие

С Решение на Народното събрание от 26 февруари 2015 г. е приета Стратегия за развитие на висшето образование в Република България  за периода 2014-2020 г. Стратегията е обнародвана в Държавен вестник брой 18 от 10 март 2015


Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.)


Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020)


Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.


Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри


Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 година


Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)

Добри практики за изпълнение на политиките за намаляване на отпадането и преждевременното напускане на училище

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“