Стратегически документи

Начало » Стратегии и политики » Стратегически документи

 


Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)

Извлечение от Протокол № 13 от заседанието на Министерския съвет на 24 февруари 2021 година (публ. 08.03.2021 г.)

Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030) (публ. 11.03.2021 г.)


Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030)

Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата (2021 – 2030), утвърдена със    Заповед № РД09-528/ 02.03.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 04.03.2021 г.)


Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г.

С Решение на 44-то Народно събрание от 17 декември 2020 г. е приета Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021-2030 г. Стратегията е обнародвана в Държавен вестник брой 2 от 8 януари 2021 г.

Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 - 2030 г. 
(публ. 12.01.2021 г.)


Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 - 2030 година

С Решение на Народното събрание от 7 юни 2017 г. е приета Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. Стратегията е обнародвана в Държавен вестник брой 47 от 13 юни 06.2017 г.


ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Идеи за развитието и използването на ИИ в образованието и науката в Република България (публ. 25.09.2020 г.)

Отчет за дейността на Министерството на образованието и науката (ноември 2014 г. – декември 2016 г.)

Изпълнение на управленската програма на правителството в областта на образованието и науката (ноември 2014 г. – ноември 2016 г.)


Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020)

Добри практики за образователна интеграция


Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2014-2020 г. и план за действие

С Решение на Народното събрание от 26 февруари 2015 г. е приета Стратегия за развитие на висшето образование в Република България  за периода 2014-2020 г. Стратегията е обнародвана в Държавен вестник брой 18 от 10 март 2015


Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.)


Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020)


Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.


Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри


Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 година


Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)

Добри практики за изпълнение на политиките за намаляване на отпадането и преждевременното напускане на училище

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“