Закони

Начало » Документация » Нормативни актове » Закони

 

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
(обн. ДВ. бр.79 от 13.10.2015 г., ..., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 18.09.2020 г.) (публ. 18.09.2020 г.)

Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 79 от 2015 г.)
(обн. ДВ. бр. 82 от 18 септември 2020 г.) (публ. 18.09.2020 г.)

Закон за професионалното образование и обучение (Обн. - ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г., ..., изм. ДВ. бр.21 от 13 март 2020 г.) (акт. 16.03.2021 г.)

ЗАКОН за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., ...; изм. и доп., бр. 17 от 25.02.2020 г.) (акт. 25.02.2020 г.)

Закон за насърчаване на научните изследвания (Обн. - ДВ, бр. 92 от 17.10.2003 г., ..., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)

Закон за развитието на академичния състав в Република България (обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; ... доп. ДВ. бр.21 от 12.03.2021 г.) (акт. 16.03.2021 г.)

Act on Development of the Academic Staff in the Republic of Bulgaria (Prom. SG. 38/21 May 2010, amend. SG. 81/15 Oct 2010, amend. SG. 101/28 Dec 2010, amend. SG. 68/2 Aug 2013, amend. and suppl. SG. 30/3 Apr 2018, amend. SG. 17/26 Feb 2019)

Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации (ДВ, бр. 13 от 2008 г.) (обн. ДВ. бр.21 от 12 март 2021 г.) (публ. 16.03.2021 г.)

Закон за кредитиране на студенти и докторанти


Закон за българския жестов език (обн. ДВ. бр. 9 от 2 февруари 2021 г., в сила от 06.02.2021 г.) (публ. 03.02.2021 г.)

Х Закон за народната просвета отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

Х Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

Закон за достъп до обществена информация (акт. 18.02.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“