Наредби

Начало » Документация » Нормативни актове » Наредби

Наредби 2021

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация (публ. 03.12.2021 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (ДВ, бр. 61 от 2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.)

 •       


НАРЕДБА № 18 от 9 септември 2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата (публ. 17.09.2021 г.) (обн. ДВ. бр.77 от 16 септември 2021 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.) (публ. 13.09.2021 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.) (публ. 13.09.2021 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.) (публ. 10.09.2021 г.)
В сила от 10.09.2021 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.) (публ. 10.09.2021 г.)
В сила от учебната 2021 - 2022 година

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 05.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план (ДВ, бр. 90 от 2019 г.)

НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
(обн. ДВ. бр.20 от 9.03.2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)

НАРЕДБА за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища
В сила от 01.09.2021 г. Приета с ПМС № 78 от 05.03.2021 г.
(обн. ДВ. бр.21 от 12 март 2021 г.) (публ. 16.03.2021 г.)

Наредба № 6 от 11 февруари 2021 г. за условията и реда за провеждане на следдипломно обучение в областта на ветеринарната медицина
(oбн. ДВ. бр.15 от 19.02.2021 г., в сила от 19.02.2021 г.) (публ. 22.02.2021 г.)

Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (ДВ, бр. 34 от 2017 г.)
(обн. ДВ. бр.12 от 12 февруари 2021 г.) (публ. 12.02.2021 г., акт.17.09.2021 г.)

Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател
(обн. ДВ. бр.7 от 26 януари 2021 г.) (публ. 02.02.2021 г.)

Наредби 2020

 

 •     

Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие
(обн. ДВ. бр. 84 от 29.09.2020 г.) (публ. 29.09.2020 г.)

НАРЕДБА № 23 от 27.08.2020 г. за начина за определяне на размера на възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите за управление, сключени с министъра на образованието и науката (oбн., ДВ, бр. 78 от 4.09.2020 г., в сила от 4.09.2020 г.) (публ. 04.09.2020 г.) 

 •  

НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
(обн. - ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г.) (публ. 02.03.2020 г.)

 

Наредби 2019

НАРЕДБА № 24 от 05.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план (обн. - ДВ, бр. 90 от 15.11.2019 г., в сила от 15.11.2019 г.) (публ. 19.11.2019, акт. 18.05.2021 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 3 от 2014 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност (ДВ, бр. 47 от 2014 г.).

Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм (обн. - ДВ, бр. 86 от 01.11.2019 г.) (публ. 05.11.2019)

 •     

НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (oбн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.) (акт. 24.09.2021 г.)

ОТМЕНЯ Наредба № 12 от 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (12.08.2019 г.)

Наредба № 8121з-194 от 21 февруари 2019 г. за определяне на реда за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията

Наредби 2018

НАРЕДБА № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години
(обн. - ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г., в сила от 10.07.2018 г.; изм. и доп., бр. 77 от 01.10.2019 г.) (публ. 01.10.2019)

Наредби 2017

 •   

НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г., ... изм. и доп., бр. 39 от 28.04.2020 г., в сила от 28.04.2020 г.)  (публ. 13.05.2020 г.)

 •     

НАРЕДБА за приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.; ...; изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 октомври 2020 г.) (акт. 04.11.2021 г.)
Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.

Наредба за отменяне
на Наредба № 16 от 2016 г. за управлението на качеството в институциите (ДВ, бр. 100 от 2016 г.),
на Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (ДВ, бр. 4 от 2001 г.)
и на Наредба № 1 от 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания (ДВ, бр. 11 от 2009 г.) (обн. ДВ. бр.100 от 15 декември 2017 г.)

 •         

НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., ... изм. и доп. ДВ. бр.13 от 16.02.2021 г.) (актуализирана 18.02.2021 г.)
Приета с ПМС № 219 от 5.10.2017 г.

НАРЕДБА № 5 от 15.09.2017 г. за регистъра на професионалните колежи (обн., ДВ, бр. 78 от 29.09.2017 г.)

НАРЕДБА № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
(обн. ДВ. бр.34 от 28 април 2017 г., изм. и доп..., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 февруари 2021 г.) (публ. 2017 г., акт. 17.09.2021 г.)
Наредбата отменя Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (ДВ, бр. 4 от 2010 г.) и Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (ДВ, бр. 27 от 2008 г.).

 •  

НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (Обн. - ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г., в сила от 21.04.2017 г. ) Отменя Наредба № 3 от 2000 г. за реда за приемане на бежанци в държавните и общинските училища на Република България (ДВ, бр. 74 от 2000 г.)

НАРЕДБА за условията и реда за издаване на европейска професионална карта (публ. 17.09.2021 г.)

НАРЕДБА № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 12 от 03.02.2017 г.)

НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
(Обн. - ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм., бр. 29 от 07.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 36 от 27.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г) Отменя Наредба № 1 от 2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена (обн., ДВ, бр. 46 от 2014 г.; изм., бр. 13 от 2015 г.)

Наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалности

НАРЕДБИ за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалности

Наредби 2016

Х НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата (Обн. - ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)

Х НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите (Обн. - ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)

Тази наредба отменя Наредба № 2 от 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение, издадена от министъра на образованието и науката на основание чл. 9а, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение.
ОТМЕНЕНА с Наредба за отменяне на ... (обн. ДВ. бр.100 от 15 декември 2017 г.) (публ. 09.10.2020 г.)

 •       

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител" (Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018 година; ...; изм. и доп. ДВ. бр.10 от 05.02.2021 г.) (акт. 05.02.2021 г.)

НАРЕДБА за приобщаващото образование (Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.) Отменя се с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 232 на МС от 20.10.2017 г. за приемане на Наредба за приобщаващото образование

НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност (Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

 • ­      

НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
(Обн. - ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г.; изм. и доп., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.)

 •    

НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
(обн., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.,..., бр. 43 от 13.05.2020 г., в сила от 13.05.2020 г.) (публ. 14.05.2020 г., акт 24.09.2020 г.)

Тази наредба отменя: 1. Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (Отм., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.). Наредбата продължава да се прилага през учебната 2016 - 2017 г., учебната 2017 - 2018 г., учебната 2018 - 2019 г., учебната 2019 - 2020 г. и през учебната 2020 - 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО 2. Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (Отм., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.). Наредбата продължава да се прилага през учебната 2016 - 2017 г., учебната 2017 - 2018 г., учебната 2018 - 2019 г., учебната 2019 - 2020 г. и през учебната 2020 - 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО 3. Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (Отм., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.).

 •   

НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
(обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., сила от 1.09.2016 г.,..., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 10 септември 2021 г.) (акт. 13.09.2021 г.) 

 •     

Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
(обн. ДВ. бр.68 от 30.08.2016 г.,  в сила от 30.08.2016 г.; ..., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 9.10.2020 г.) (акт. 12.10.2020 г.) 

Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища (обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2007 г. и бр. 42 от 2015 г.).

 •     

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
(обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г., ..., бр. 77 от 1.09.2020 г., в сила от учебната 2020/2021 година) (публ. 31.03.2020 г., акт. 10.09.2021 г.)

Тази наредба отменя Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.)

 •     

Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка (публ. 29.09.2020 г.)
(обн. ДВ. бр.67 от 26.08.2016 г., изм. ДВ. бр.80 от 28.09.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 10.09.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 11.09.2020 г.) (публ. 29.09.2020 г.)

 •     

НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език 
(обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.) Тази наредба влиза в сила от 1 септември 2016 г. и отменя Наредба № 2 от 2009 г. за усвояването на българския книжовeн език (ДВ, бр. 41 от 2009 г.)

 •     

НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (акт. 13.09.2021 г.)
(Обн., ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 1.08.2016 г., ..., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2.10.2020 г., в сила от учебната 2020 – 2021 г.)

Тази наредба влиза в сила от 1 август 2016 г. и отменя Наредба № 4 от 2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка (обн., ДВ, бр. 80 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2005 г.)

Наредби 2015 г.

НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала Отменена с НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (Обн. - ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала - (обн., ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 14.12.2015 г.; изм. и доп., бр. 33 от 25.04.2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 13 ЗПУО и отменя Наредба № 5 от 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала.

 •     

НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
(обн. ДВ. бр.95 от 8.12.2015 г.,в сила от 08.12.2015 г.;.... изм. и доп. ДВ. бр.79 от 8.09.2020 г.) (акт. 07.10.2020 г.)

Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 2 от 2000 г. за учебното съдържание.

 •     

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план (Обн. ДВ. бр.94 от 4.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 28.08.2020 г.) (акт. 10.09.2021 г.)

Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

НАРЕДБИ за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалности

Наредби 2014 г.

Наредби 2011 г.

НАРЕДБА за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка (обн. - ДВ, бр. 28 от 05.04.2011 г.; ... изм. и доп., бр. 28 от 05.04.2019 г.) Приета с ПМС № 74 от 28.03.2011 г.

Наредби 2008 г.

Наредби 2005 г.

Наредби 2004 г.

Наредби 2003 г.

 

 •    

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
(обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; ... изм., бр. 30 от 31.03.2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) (публ. 07.04.2020 г.) Приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г.

Наредби 2002 г.

Наредби 2001 г.

Наредби 2000 г.

Наредби 1999 г.

Наредби 1996 г.

Наредби 1994 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“