Правилници

Начало » Документация » Правилници

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на образованието и науката (изм. и доп., бр. 12 от 06.02.2018 г. )

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси
(обн. - ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.;...; изм. и доп., бр. 51 от 28.06.2019 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа
(обн. - ДВ, бр. 11 от 05.02.2019 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология
(Обн. - ДВ, бр. 6 от 18.01.2019 г.) Приет с ПМС № 7 от 14.01.2019 г.

ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията по академична етика
(Обн. - ДВ, бр. 68 от 17.08.2018 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (Обн., ДВ, бр. 13 от 7.02.2017 г., в сила от 7.02.2017 г.)

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"
(Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 01.11.2017 г.; изм. и доп., бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 22.03.2019 г.)
Обнародван като Приложение към ПМС № 237 от 23.10.2017 г.

ПРАВИЛНИК за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието (Обн. - ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.; Приет с ПМС № 36 от 13.03.2018 г.)

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г., в сила от 27.01.2017 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Центъра за информационно осигуряване на образованието (обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството, организацията и дейността на Учебен център (обн., ДВ, бр. 29 от 7.04.2017 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки" (Обн. - ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството на образованието и науката (Обн. - ДВ, бр. 44 от 02.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 24 от 16.03.2018 г.)

Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 9 от 26.01.2018 г.)

Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати (обн. - ДВ, бр. 71 от 01.09.2006 г.; изм. и доп., бр. 31 от 19.04.2016 г.)

Правилник за устройството и дейността на Държавния логопедичен център (обн. - ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г.)

Правилник за устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми (обн. - ДВ, бр. 18 от 24.02.2017 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния дворец на децата (обн. - ДВ, бр. 18 от 24.02.2017 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния музей на образованието – Габрово (обн., ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г.)

 

ПРАВИЛНИК за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания" (Обн. - ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 г., отменя приетия през 2015 г. Правилник) 

ПРАВИЛНИК на Фонд "Научни изследвания" (обн. - ДВ, бр. 41 от 31.05.2016 г.; изм. и доп., бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния център за информация и документация (обн., ДВ, бр. 25 от 27.03.2012 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2012 г., бр. 100 от 16.12.2016 г., в сила от 16.12.2016 г.)

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн. - ДВ, бр. 75 от 24.09.2010 г.; ..., изм. и доп., бр. 15 от 19.02.2019 г.) Приет с ПМС № 202 от 10.09.2010 г.

ПРАВИЛНИК за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. изм. - ДВ, бр.96 от 1982 г.)
(Обн. - ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г.; ... изм. и доп., бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила от 01.03.2018 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО)

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на домовете за деца

ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ

ПРАВИЛНИК за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация


Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“