Правилници

Начало » Документация » Нормативни актове » Правилници

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на образованието и науката (Загл. изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.)
(обн. - ДВ, бр. 12 от 12.02.2010 г.; ...; изм. ДВ. бр.20 от 9.03.2021 г.)
Приет с ПМС № 11 от 03.02.2010 г. (акт. 16.03.2021 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси 
(обн. - ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.;...) (акт. 07.09.2021 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на ученическите общежития в системата на предучилищното и училищното образование, чиято дейност не се организира от училища (обн. ДВ. бр.34 от 23 април 2021 г.) (публ. 27.04.2021 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа
(обн. - ДВ, бр. 11 от 05.02.2019 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология
(Обн. - ДВ, бр. 6 от 18.01.2019 г.) Приет с ПМС № 7 от 14.01.2019 г.

ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията по академична етика
(Обн. - ДВ, бр. 68 от 17.08.2018 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния център за информация и документация
(обн. - ДВ, бр. 59 от 17.07.2018 г.; изм. и доп., бр. 84 от 25.10.2019 г.; изм. и доп., бр. 21 от 13.03.2020 г.) (актулизиран 20.03.2020 г.)
Oтменя Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация (обн., ДВ, бр. 25 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2012 г. и бр. 100 от 2016 г.)

Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (обн. ДВ. бр.13 от 7.02.2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 22.12.2020 г.) (акт. 04.01.2021 г.)

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Програма за образование"
(Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 01.11.2017 г.; ..., )
Обнародван като Приложение към ПМС № 237 от 23.10.2017 г. (акт. 07.09.2021 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието (обн. - ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.; изм., бр. 2 от 07.01.2020 г.; Приет с ПМС № 36 от 13.03.2018 г.) (актулизиран 10.01.2020 г.)

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г., в сила от 27.01.2017 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Центъра за информационно осигуряване на образованието (обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството, организацията и дейността на Учебен център (обн., ДВ, бр. 29 от 7.04.2017 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки" (Обн. - ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството на образованието и науката (Обн. - ДВ, бр. 44 от 02.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 24 от 16.03.2018 г.)

Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 9 от 26.01.2018 г.) (публ. 30.03.2018 г., акт. 05.05.2021 г.)

  • Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (ДВ, бр. 9 от 2018 г.) (публ. 05.05.2021 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати
(обн. - ДВ, бр. 71 от 01.09.2006 г.; изм. и доп., бр. 31 от 19.04.2016 г.; изм. и доп., бр. 87 от 05.11.2019 г.) (публ. 07.11.2019 г.)

Правилник за устройството и дейността на Държавния логопедичен център (обн. - ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г.)

Правилник за устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми (обн. - ДВ, бр. 18 от 24.02.2017 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния дворец на децата (обн. - ДВ, бр. 18 от 24.02.2017 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния музей на образованието – Габрово (обн., ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г.)

 

ПРАВИЛНИК за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания" (Обн. - ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 г., отменя приетия през 2015 г. Правилник) 

ПРАВИЛНИК на Фонд "Научни изследвания" (обн., ДВ, бр. 41 от 31.05.2016 г., ..., доп., бр. 47 от 22.05.2020 г., в сила от 22.05.2020 г.) (публ. 27.05.2020 г.)


ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн. - ДВ, бр. 75 от 24.09.2010 г.; ..., изм. и доп., бр. 15 от 19.02.2019 г.) Приет с ПМС № 202 от 10.09.2010 г.

ПРАВИЛНИК за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. изм. - ДВ, бр.96 от 1982 г.)
(Обн. - ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г.; ... изм. и доп., бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила от 01.03.2018 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО)

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на домовете за деца

ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 
Приет с ПМС № 108 от 08.05.2006 г. (oбн. ДВ. бр.40 от 16 май 2006 г., изм..., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 февруари 2021 г.) (публ. 12.02.2021 г.)

СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за научни изследвания и иновации (публ. 04.02.2021 г., акт. 02.04.2021 г.)

Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация
(обн. ДВ. бр. 3 от 12 януари 2021 г.)  (публ. 12.01.2021 г.)

Правилник за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение
(обн. ДВ. бр.24 от 24 март 2000 г., ..., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 30 март 2021 г.) (публ. 02.04.2021 г.)ПРАВИЛНИК за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация 
Oтменен с Постановление № 2 от 5 януари 2021 г. за утвърждаване на Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“