Заповеди

Начало » Документация » Заповеди

Заповеди за учебната 2018/2019 година


Заповеди за учебната 2017/2018 година

  • Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. за организиране и провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности
  • Заповед № РД09-1038/29.07.2016 година за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт

Заповед за утвърждаване Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Методически насоки и съвети, Алгоритъм за прилагане


Заповеди за утвърждаване на Концепции за промени на нормативната уредба по прилагането на чл. 24 "Образование" и чл. 21 "Свобода на изразяване на мнение, свобода на достъп до информация" от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН.

Заповеди, касаещи Обществения съвет към министъра на образованието и науката

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“