Проект „Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България“

Проект № 582874-EPP-1-2016-2-BG-EPPKA3-BOLOGNA „Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България“ към Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия (InnovationTools in HE)


Общо представяне на проекта

Сборник с добри практики по проект „Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване качеството на висшето образование в България“

Среща на тема: „Новите цели на Европейското пространство за висше образование и резултатите, постигнати по проект BGTITHE – „Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България“, 26 март 2019 г., гр. София – Презентации и снимки

Среща на тема: „Добри практики в България за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България“ по проект BGTITHE, 26 октомври 2018 г., гр. София – Информация и снимки

Семинар на тема „Модернизация на учебните програми и учебното съдъжание и използване на NEInnovate инструмент за подкрепа на предприемачеството в българските висши училища „, 2-3 ноември 2017 г., Русенски университет „Ангел Кънчев“, гр. Русе – Презентации и снимки

Семинар на тема „Как да се подобрят уменията за преподаване и обучение във висшите училища в България“ организира Министерството на образованието и науката съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси, 30 май 2017 г. Химико-технологичния и металургичен университет, гр. София – Презентации и снимки


Среща на тема „Новите цели на Европейското пространство за висше образование и резултатите, постигнати по проект BGTITHE – „Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България“, 26 март 2019 г., гр. София

Срещата се реализира по проект № 582874-EPP-1-2016-2-BG-EPPKA3-BOLOGNA „BG TEACHING INOVATION TOOLS IN HIGER EDUCATION“ по програма „Еразъм +“, изпълняван от Министерството на образованието и науката в партньорство с Центъра за развитие на човешките ресурси.

Министър Вълчев: Ще инвестираме в млади преподаватели във висшите училища

Програма

Как резултатите от проект BGTITHE се оказаха сред водещите цели на Европейското пространство за висше образование за периода 2018-2020 г., д-р Ивана Радонова, държавен експерт в дирекция „Висше образование“ на МОН и ръководител на проект BGTITHE

Какво иска бизнесът от преподавателите във висшите училища – препоръки от представители на пазара на труда, Гергана Андреева, председател на Фондация на бизнеса за образованието и болонски експерт

Как проект BGTITHE катализира ръководството на ХТМУ да предприеме стъпки за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища, проф. Сеня Терзиева, заместник-ректор на ХТМУ и болонски експерт

Стъпки за подобряване на уменията на преподавателите в Медицински университет – Плевен, доц. д-р Здравка Радионова, заместник-ректор „Качество и акредитация“ и болонски експерт

Как проект BGTITHE катализира ръководството на Русенския университет „Ангел Кънчев“ да предприеме стъпки за подобряване уменията на преподавателите във висшето училище, проф. д-р Иван Евстатиев, ръководител на Кариерния център при Русенския университет

Признаването на дипломи за висше образование в европейски и глобален аспект, Ваня Грашкина, изпълнителен директор на НАЦИД и болонски експерт

Осигуряване на качеството – водеща цел на Европейското пространство за висше образование, проф. Сийка Костова-Чавдарова, представител на Националната агенция за оценяване и акредитация

Социалното измерение на висшето образование – новото предизвикателство пред младите хора в България, Яна Вангелова и Лидия Даскалова, Национално представителство на студентските съвети

Снимки от срещата


Среща на тема „Добри практики в България за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България“ по проект BGTITHE

Сборник с добри практики по проект „Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване качеството на висшето образование в България“

На 26 октомври 2018 г. в Минно-геоложкия университет – гр. София, се проведе среща с представители на ръководствата на висшите училища на тема „Добри практики в България за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България“ по проект BGTITHE по програма „Еразъм+“.

В срещата участваха д-р Петър Николов, заместник-министър на образованието и науката, проф. Любен Тотев, ректор на Минно-геоложкия университет и председател на Съвета на ректорите, г-жа Яна Вангелова, председател на НПСС, заместник-ректори на висшите училища, отговорности по качеството, координатори по програма „Еразъм+“, представители на бизнеса, преподаватели във висши училища и др.

Проектът BGTITHE – „Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България“ по програма „Еразъм+“ към Европейската комисия се реализира от екип на Министерството на образованието и науката съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси и петима болонски експерти.

Целта на събитието беше да се представи опитът, натрупан по време на реализирането на проекта, както и примери на добри практики в България и на европейско ниво за атрактивно и интересно преподаване и възможности за непрекъснато повишаване квалификацията на преподавателите – задължително изискване за модернизация на висшето образование.
Приветствие към участниците в срещата направи заместник-министърът на образованието и науката д-р Петър Николов. Той оцени високо проекта, който се фокусира около един от най-важните аспекти, залегнали в Комюникето, прието от министрите на образованието на страните членки на Болонския процес през месец май тази година, а именно качественото образование. То се постига с непрекъснато подобряване уменията на преподавателите във висшите училища посредством използването на съвременните технологии. „За това колко бързо се променят технологиите се замисляме едва когато децата ни дават да ползваме старите им мобилни телефони. Сегашното поколение студенти работи бързо и качествено с най-новите технологии, за което всички преподаватели трябва да бъдат подготвени и да не изостават от очакванията и изискванията на студентите.“

Проф. Любен Тотев поздрави участниците в срещата и изрази високото си оценка към екипа на проекта за издадения наръчник „Сборникът с добри практики по проект „Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване качеството на висшето образование в България“.

Мнението на работодателите представи г-жа Гергана Андреева, председател на Фондация на бизнеса за образованието и национален Болонски експерт. Тя говори за потребностите от непрекъсната квалификация на преподавателите във висшите училища, идентифицирана чрез проучване, направено в рамките на проекта.

Видеопрезентация беше подготвена от проф. Ангел Смрикаров и Русенски университет „Ангел Кънчев“ и ректора на университета – проф. Христо Белоев, които са на посещение в Китай по същата тема. Те представиха начините за всеобхватно въвеждане на цифровизацията и новите инструменти за интересно и иновативно преподаване.

За иновациите в обучението и преподаването като водеща цел в Европейското пространство за висше образование според Парижкото комюнике на министрите, отговарящи за висшето образование, от 2018 г. говори д-р Ивана Радонова, държавен експерт в дирекция „Висше образование“ и ръководител на проекта BGTITHE, която е и съ-председател на европейската Координационна група за прилагане на реформите по Болонския процес. В презентацията бяха застъпени и основни моменти от изпълнението на проекта в две посоки: постигане на по-голямо съответствие с изискванията на пазара на труда и подкрепа на преподавателите, както и прилагане на инструмента HEInnovate за оценяване на предприемачеството в българските висши училища.

По време на дискусиите и студентите, и представителите на бизнеса, и преподавателите във висшите училища се обединиха около заключението, че проектът е много актуален и полезен и освен, че е поредната крачка по пътя на модернизацията и повишаването на качеството на висшето образование в България, предоставя и конкретни практически възможности в този аспект. Присъстващите преподаватели оцениха високо включените в Сборника примери и методи за подобряване на преподавателските умения, за засилване на интерактивните методи на обучение, за насърчаване на цифровизацията в изпълнение на желанията и потребностите на настоящото поколение български студенти.

Снимки от срещата

Добри практики в преподаването във висшите училища бяха представени в София
26.10.2018 г.


Семинар на тема „Модернизация на учебните програми и учебното съдържание и използване на HEInnovate инструмент за подкрепа на предприемачеството в българските висши училища“ обсъдиха участниците в национален семинар в РУ „Ангел Кънчев“

Повишаването на квалификацията на преподавателите е важно за осигуряване на качествено висше образование, а използването на дигитални технологии и чужди езици ще постави българските висши училища на състезателната писта в Европейското пространство за висше образование. Този извод бе направен по време на семинар, част от проекта BGTITHE – „Иновативни инструменти за подобряване уменията на преподавателите във висшите училища за повишаване на качеството на висшето образование в България“, който се проведе в Русе. Това е втората подобна проява след семинара „Как да подобрим уменията за преподаване и обучение във висшите училища в България в Химикотехнологичния и металургичен университет.

Представители на повече от 35 висши училища от страната, експерти от Министерството на образованието и науката, Националния център по информация и документация, Центъра за развитие на човешките ресурси и медии участваха в семинар, посветен на модернизацията на учебните програми и учебното съдържание в българските университети. Участниците обсъждаха използването на инструмента HEInnovate за подкрепа на предприемачеството в българските висши училища.

Подобряване на иновативните инструменти и уменията на преподавателите при преподаването и подобряване на качеството на висшето образование бяха основните теми на дискусиите. Част от тези иновативни инструменти са редизайн на учебните планове и програми и др.

Една от идеите на семинара е да се насърчават преподавателите във висшите училища да използват най-модерните и съвременни методи в учебните зали и аудитории. Целта е чрез въвеждане и ефективно използване на иновационни образователни технологии и дидактически модели в преподавателската практика, да се адаптира образователната система към дигиталното поколение, като с това се даде възможност на всеки да учи по всяко време и на всяко място с помощта на всеки преподавател с използване на всяко крайно устройство – компютър, лаптоп, таблет, смартфон и др.

Предвижда се подготвянето на сборник с добри практики, който ще бъде разпространен сред висшите училища, а срещата с ръководствата им и споделянето на натрупания опит по време на проекта ще позволи да се изгради устойчива система за квалификация на академичния състав.

Г-жа Андреа-Розалинде Хофер, експерт в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие към ООН, говори как и защо HEInnovate може да се използва (и вече се прилага) като водеща рамка за иновационна и предприемаческа институция за висше образование.

В българските висши училища отдавна се изучава предприемачеството като инструмент, свързан с бъдещата реализация на студентите, посочи доц. Мария Фъртунова, директор на дирекция „Висше образование“ в МОН и ръководител на проекта BGTITHE.


Семинар на тема „Как да се подобрят уменията за преподаване и обучение във висшите училища в България“ организира Министерството на образованието и науката съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси

На 30 май 2017 г. в Химико-технологичния и металургичен университет от 10.00 часа Министерството на образованието и науката съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси организира семинар на тема „Как да се подобрят уменията за преподаване и обучение във висшите училища в България“.

Събитието ще подпомогне заложените дейности за постигане на една от целите на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2014-2020 г., а именно – повишаване на качеството на висшето образование чрез осигуряване на възможности за квалификация на преподавателите във висшите училища.

На форума ще бъдат представени предварителни резултати от проведено проучване, подкрепено от Европейската комисия, за идентифициране на нуждата от квалификация на преподавателите във висшите училища в България. Гост-лектори от Норвегия и България ще споделят своя опит и ще представят успешни практики в областта.

Семинарът се реализира по проект № 582874-EPP-1-2016-2-BG-EPPKA3-BOLOGNA „BG TEACHING INOVATION TOOLS IN HIGER EDUCATION“ по програма „Еразъм +“, изпълняван от Министерството на образованието и науката в партньорство с Центъра за развитие на човешките ресурси.

GoTop