Архив

Общо намерени: 967

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Дата на откриване на консултацията: 21 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 23 март 2018

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Дата на откриване на консултацията: 21 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 23 март 2018

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] и/или [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за 2018 – 2020 година за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

Дата на откриване на консултацията: 20 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 22 март 2018

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Политики за стратегическо развитие“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Дата на откриване на консултацията: 19 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 21 март 2018

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти

Дата на откриване на консултацията: 12 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 14 март 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по учебни предмети

Дата на откриване на консултацията: 8 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 8 март 2018

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на национална изпитна програма за провеждане на ДИ за придобиване на трета степен на професионална квалификация за професия

Дата на откриване на консултацията: 8 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 8 март 2018

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Дата на откриване на консултацията: 8 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 5 март 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение за одобряване изплащането на разходи за обучение

Дата на откриване на консултацията: 8 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 12 февруари 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ЗОУФООС

Дата на откриване на консултацията: 8 февруари 2018
Дата на приключване на консултацията: 28 февруари 2018

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече
1 2 91 92 93 94 95 96 97
1 92 93 94 95 96 97
1 95 96 97
GoTop