Архив

Общо намерени: 967

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за рофесионално направление код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

Дата на откриване на консултацията: 3 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 4 септември 2023

(публикувано 03.08.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на учебни програми за отраслова професионална подготовка за професионално направление код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

Дата на откриване на консултацията: 1 август 2023
Дата на приключване на консултацията: 31 август 2023

(публикувано 01.08.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на Национални изпитни програми, както следва:

Дата на откриване на консултацията: 31 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 30 август 2023

(публикувано 31.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите на националните изпитни програми могат да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на списък на работодателите, които имат право да сключват договори по реда на чл. 95а, ал. 1 от Закона за висшето образование през учебната 2023 – 2024 година

Дата на откриване на консултацията: 31 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 30 август 2023

(публикувано 31.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професии

Дата на откриване на консултацията: 28 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 28 август 2023

В проведената в периода от 28.07.2023 г. до 28.08.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Мехатроника“ НЕ са постъпили бележки и предложения (публ. 29.09.2023 г.) (публикувано 28.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проекти на Заповеди за изменение и допълнение на Заповеди за утвърждаване на учебните програми за общообразователната подготовка от I до X клас

Дата на откриване на консултацията: 27 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 28 август 2023

(публикувано 27.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Заповед за утвърждаване на учебни програми по физическо възпитание и спорт (ФВС) от I до XII клас

Дата на откриване на консултацията: 27 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 28 август 2023

(публикувано 27.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 година

Дата на откриване на консултацията: 27 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 28 август 2023

(публикувано 27.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] и [email protected]

Прочети повече

Проект на заповед за откриване на процедурите по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за III клас и за IV клас по общообразователния учебен предмет чужд език – италиански език

Дата на откриване на консултацията: 25 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 24 август 2023

(публикуване 25.07.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече

Проект на учебна документация за направление код 214 „Дизайн“

Дата на откриване на консултацията: 25 юли 2023
Дата на приключване на консултацията: 24 август 2023

(публикуване 30.06.2023 г.)Бележки, становища и предложения по проекта на учебна документация могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

Прочети повече
1 2 3 4 5 6 7 96 97
1 2 3 4 5 6 97
1 2 3 97
GoTop