Публични покани до 01.10.2014 г.

ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ за 2014 г.

ПОКАНА за участие в конкурс за предоставяне на финансови услуги на "Ученически отдих и спорт" ЕАД, гр. София

ПОКАНА

Поканата е публикувана за втори път на 19 февруари 2015 г. Срок за подаване на оферти 5 /пет/ работни дни, считано от датата на обявяването.

ПОКАНА за участие в конкурс за предоставяне на финансови услуги на "Ученически отдих и спорт" ЕАД, гр. София

ПОКАНА

Обявата е публикувана на 20 януари 2015 г.

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП

Име на поръчката: „Организиране на обучения на тема:„Ключови компетенции за ефективна организация на работния процес и справяне с психично натоварване на работното място”

Уникален номер в регистъра на ОП 9031345

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: „Корекция, редакция и вътрешно и външно оформление на сборници и наръчници по Дейност 2 и Дейност 4 от проект: „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти УСПЕХ”
Уникален номер в регистъра на ОП 9030858

ПП 9030134

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: „Изграждане на уеб-базиран документен портал и интеграция на факс сървър към системата за електронен документооборот на МОН”
Уникален номер в регистъра на ОП 9030134

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: „Организиране на обучение на тема: „Ключови компетенции за ефективна организация на работния процес и справяне с психично натоварване на работното място”
Уникален номер в регистъра на ОП 9030066

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: „Предоставяне на услуги по товарене, разтоварване (хамалски услуги) за нуждите на МОН и изнесените работни места”
Уникален номер в регистъра на ОП 9029275

Образци

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: „Организиране връчването на годишните награди „Питагор” на Министерство на образованието и науката за съществен принос в развитието на науката в периода 2011-2013 г. включително”
Уникален номер в регистъра на ОП 9029210

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: „Организиране на Съвета на висшите представители на Асоциация за наука и технологии КОСТ” през 12-13 ноември 2014 г. в гр.София
Уникален номер в регистъра на ОП 9029154

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: "Изработване и поддръжка на функционалности на софтуерна информационна система за провеждане на външно оценяване"
Уникален номер в регистъра на ОП 9028807

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: "Обезпечаване на процеса на автоматизирана обработка на резултатите на участниците в държавните зрелостни изпити (ДЗИ) 2014 година на територията на оценителните гнезда в град София"
Уникален номер в регистъра на ОП 9028806

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: "Обслужване, профилактика и обезпечаване на непрекъснатата работа на автоматизирана система за обработка на изображения и разсекретяване на бланки с изпитни работи във връзка с майска и септемврийска сесия на държавни зрелостни изпити (ДЗИ) 2014"
Уникален номер в регистъра на ОП 9028805

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: "Доставка на готови ястия – кетъринг през майската сесия на Държавните зрелостни изпити за учебната 2013-2014 г."
Уникален номер в регистъра на ОП 9028237

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: „Разработка на софтуерен модул за генериране на отчети за финансово и техническо изпълнение и създаване на интерактивен архив на проект BG051PO001/3.1-01 ИКТ в образованието по ОП „Развитие на човешките ресурси””
Уникален номер в Регистъра на ОП 9027904

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Разработка на софтуерен модул за генериране на отчети за финансово и техническо изпълнение и създаване на интерактивен архив на проект BG051PO001/3.1-01 ИКТ в образованието по ОП „Развитие на човешките ресурси” не е избран поради това, че подадените оферти не отговарят на изискванията на Възложителя, изрично указани в Техническата спецификация към Публичната покана.

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: „Отпечатване на учебни материали за ограмотяване и обучение на възрастни, необходими за реализацията на проект „Нов шанс за успех”
Уникален номер в Регистъра на ОП 9027887

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: „Абонаментно техническо поддържане на копирна техника за нуждите на Министерство на образованието и науката“
Уникален номер в Регистъра на ОП 9027854

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: "Оценка на научния маркетинг в страната"
Уникален номер в Регистъра на ОП 9027625

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: „Разработка на нови модули към информационната система за отчитане изпълнението на проект „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти – УСПЕХ“
Уникален номер в Регистъра на ОП 9027483

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: „Застраховане на сградния фонд на МОН, държавните училища и обслужващи звена към Министерство на образованието и науката”
Уникален номер в Регистъра на ОП 9027242

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: „Обследване на съществуващия сграден фонд към Министерството на образованието и науката”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9026900

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: „Предоставяне на колокационни IT услуги за техническо оборудване на Министерство на образованието и науката за срок от 12 месеца"
Уникален номер в Регистъра на ОП 9026507

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: „Отпечатване на свитъците за белова и листове за отговор с бланка, включително доставка на ролна хартия, необходими за провеждане на Държавните зрелостни изпити през сесия – май 2014 г.”
Уникален номер в Регистъра на ОП 9026506

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: Доставка на пликове и кашони за държавните зрелостни изпити и за дейностите по Наредба № 11/28.03.2005 г.
Уникален номер в Регистъра на ОП 9026459

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП
Име на поръчката: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в чужбина”
Уникален номер в Регистъра на ОП 9026425

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП

Име на поръчката: "Оценка на научния маркетинг в страната"

Уникален номер в Регистъра на ОП 9026144

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП

Име на поръчката: "Състояние и тенденции за развитие по региони на професионалното образование и обучение"

Уникален номер в Регистъра на ОП 9025309

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП

Име на поръчката: „Дигитализация на Национален музей на образованието гр. Габрово

Уникален номер в Регистъра на ОП 9025274

Вид на процедурата: Публична покана по ЗОП

Име на поръчката: „Предоставяне на 250 (двеста и петдесет) броя каталози с видео материали под общото наименование „Това е България“ за образователни цели на Министерството на образованието и науката”

Уникален номер в Регистъра на ОП 9024629

GoTop