Е-Ж

A, Б, В, Г, Д, Е-Ж, З, И-Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф-Х, Ц-Ч, Ю, Я

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Жанета Костадинова Вакрилова, старши експерт по организация на средното образование в РУО – Пловдив, 94-4547 от 23.08.2019 г.

Жасмина Цветанова Александрова-Стойкова, главен експерт, МОН 94-561 от 11.02.2019 г.

Жулиета Димитрова Михайлова, старши експерт в РУО-Варна, 94-2764/25.05.2023 г.


Евгения Борисова Стоянова, директор на РЦПППО-Русе, 94-118 от 10.01.2019 г.

Евдокия Милкова Алексиева, служител по сигурността на информацията в МОН, 94-2752/11.05.2022 г.

Евелина Емилова Василева, старши експерт по физическо възпитание и спорт, РУО-София град, 94-5321 от 23.11.2020 г.

Евелина Маринова Василкова, държавен експерт в МОН, 94-2153 от 22.05.2020 г.

Екатерина Георгиева Алтънкова-Борисова, главен експерт в МОН, 94-3319 от 02.07.2021 г.

Екатерина Христова Димитрова, младши експерт в МОН, 94-1290 от 19.06.2019 г.

Елена Атанасова Милошова, главен експерт в МОН, 94-966/20.02.2024 г.

Елена Диянова Златева, старши юрисконсулт в РУО-Ловеч, 94-3695 от 05.07.2019 г.

Елена Олегова Димова, старши експерт в РУО-Перник, 94-2709/19.05.2023 г.

Елена Пламенова Консулова-Атанасова, началник на отдел в МОН, 94-1165 от 16.04.2020 г.

Елена Страшимирова Деянова, главен вътрешен одитор в МОН, 94-3978 от 25.08.2021 г.

Ели Павлова Алексиева, главен експерт в МОН, 94-5611 от 26.10.2018 г.

Елица Иванова Фотева, старши експерт в МОН, 94-7247/21.12.2023 г.

Елица Красимирова Панушева, юрисконсулт в РУО – Кърджали, 94-955 от 11.03.2019 г.

Елка Иванова Иванова, старши експерт в РУО-Плевен, 94-2693/18.05.2023 г.

Елка Иванова Петрова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – София-град, 94-2025 от 02.05.2019 г.

Елка Петкова Еленкова-Георгиева, директор на Средно училище „Мито Орозав“ – гр. Враца, 94-458 от 09.02.2021 г.

Емил Иванов Малинов, главен експерт в МОН, 94-4574 от 26.08.2019 г.

Емил Иванчев Спахийски, директор НИОН „Аз-Буки“, 94-5086/02.09.2022 г.

Емил Илиянов Георгиев, старши експерт по анализ на информацията в РУО-Русе, 94-3255 от 15.07.2020 г.

Емилия Данова Григорова, експерт програми и проекти в МОН, 94-2602 от 12.06.2020 г.

Емилия Николова Чапкънова-Колева, старши експерт по ОСО в РУО-Шумен, 94-3490/13.06.2022 г.

Емилия Тодорова Йорданова, старши експерт по организация на средното образование в РУО – София-град 94-4958 от 14.09.2018 г.

GoTop