З

A, Б, В, Г, Д, Е-Ж, З, И-Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф-Х, Ц-Ч, Ю, Я

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Зара Николаева Добрева, ръководител на Инспекторат, вх. № 94-337/24.01.2023 г.

Здравка Николаева Добруджанска, старши експерт по организация на средното образование в РУО – Добрич, 94-6086 от 21.12.2021 г.

Златина Александрова Стаматова, директор на Специално у-ще за ученици с увреден слух „Проф. д-р Стоян Белинов“ – Пловдив, 94-3783 от 14.08.2020 г.

Златина Митева Каталиева-Симеонова, директор на НПГГСД „Сава Младенов“, гр. Тетевен, 94-155 от 14.01.2019 г.

Златка Димитрова Иванова, старши експерт, 94-3250 от 30.06.2021 г.

Златко Божидаров Георгиев, главен специалист в МОН, 94-5589 от 01.12.2021 г.

GoTop