С

A, Б, В, Г, Д, Е-Ж, З, И-Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Ф-Х, Ц-Ч, Ю, Я

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Сашка Райчова Тончева, държавен експерт в МОН, 94-514 от 01.02.2022 г.

Светлана Иванова Стефанова, старши експерт в РУО-Велико Търново, 94-3800/05.07.2023 г.

Светомир Росенов Денев, старши експерт в РУО-Шумен, 94-639/23.02.2023 г.

Сийка Йорданова Иванова, старши експерт-човешки ресурси в РУО – Кърджали, 94-957 от 11.03.2019 г.

Силвана Данаилова Пенелска, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО-Габрово, 94-1606 от 17.04.2019 г.

Силвия Иванова Стойчева, главен експерт в МОН 94-5778 от 06.12.2021 г.

Симеон Василев Петров, главен специалист в МОН, 94-3613 от 29.06.2018 г.

Симеон Венциславов Симеонов, старши експерт по професионално образование и обучение в РУО – Търговище, 94-3787 от 10.07.2019 г.

Симона Панкова Панова, старши експерт по български език и литература в РУО – Търговище, 94-5699 от 02.11.2018 г.

Слава Надкова Гиздова-Петкова, старши експерт в РУО – Бургас, 94-1183/21.03.2023 г.

Слава Петкова Рачева, старши експерт по професионално образование и обучение, РУО – Русе 94-5948 от 21.11.2018 г.

Снежана Йорданова Георгиева, началник на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“, РУО – Плевен 94-6386 от 21.12.2018 г.

Снежанка Тодорова Иванова, старши експерт по чужд език и по майчин език, 94-899 от 22.02.2022 г.

София Богданова Панкова, старши експерт в МОН, 94-4142 от 11.07.2022 г.

Станимир Михайлов Миланов, старши експерт по приобщаващо образование в РУО-Бургас 94-3105 от 08.07.2020 г.

Станислав Руменов Груев, старши експерт в МОН, 94-5956/08.11.2022 г.

Станка Дженкова Христова, старши експерт по анализ на информацията в РУО-Ямбол, 94-2682 от 17.06.2020 г.

Стела Иванова Иванова, главен експерт в МОН, 94-6985/11.12.2023 г.

Стоян Димов Стоянов, старши експерт в РУО-Сливен, 94-4195 от 31.07.2023 г.

Стоянка Ангелова Малчева-Якова, старши експерт по анализ на информацията в РУО-София област, 94-3021/20.05.2022 г.

Стефан Димитров Терзиев, старши специалист-оперативен дежурен за носене на денонощно дежурство ПМС 212, 94-395 от 03.02.2021 г.

Стилияна Асенова Калинова, старши юрисконсулт в РУО – Ловеч, 94-5412 от 22.11.2021 г.

Събка Запрянова Попова, старши експерт по български език и литература, РУО – София-град, 94-5812 от 12.11.2018 г.

GoTop