Обществени поръчки до 01.10.2014 г.

Списък на обществените поръчки през 2014 г.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Договори сключени въз основа на рамкови споразумения на Централния орган за обществени поръчки (ЦООП)

Рамково споразумение СПОР-51/05.12.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция № 2 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с различни марки“

Рамково споразумение СПОР-49/14.11.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда“

Рамково споразумение СПОР-48/04.11.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили“

Рамково споразумение СПОР-46/03.11.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, по обособена позиция 1 „Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марка Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)“

Рамково споразумение СПОР-45/14.10.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 2 „Доставка на пликове и бланки”

Рамково споразумение СПОР-44/14.10.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали”

Рамково споразумение СПОР-41/07.10.2014 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет „Доставка на копирна хартия“ по обособена позиция 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия““

ОП 00165-2014-0016

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Анализ и оценка на влиянието на целодневната организация на учебния процес върху качеството на образователните услуги, предоставяни от средищните училища”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0016

Сключен договор Д03-52/23.03.2015 г.

ОП 00165-2014-0015

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG051РО001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0015

Сключен договор Д03-73/30.04.2015 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG51РО001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се отлага за 19.03.2015 г., 14 часа, етаж 7 в сградата на Министерството на образованието и науката поради липса на кворум на комисията за дата 17.03.2015 г

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG51РО001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще се състои на 17.03.2015 г., 14 часа, етаж 7, зала 1 в сградата на Министерството на образованието и науката.

ОП 00165-2014-0014

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0014

РЕШЕНИЕ за прекратяване Р-2 от 30.01.2015 г. 645886

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG051PO001-4.3.01 „Нов шанс за успех”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0013

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG051PO001-4.3.01 „Нов шанс за успех”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ще се състои на 21.08.2015 г. от 16:00 часа, на седмия етаж в сградата на Министерство на образованието и науката.

ОП 00165-2014-0012

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0012

Сключен договор № Д03-62/08.04.2015 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще се състои на 18.02.2015 г. от 15:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката.


ОП 00165-2014-0011

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: “Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и системи и решения за видеонаблюдение и сигурност за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по 5 обособени позиции

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0011

Сключен договор Д01-88/18.05.2018 г.

Сключен договор Д01-80/02.05.2018 г.

Сключен договор № BG16RFOP001-8.005-0001-C02-D-1/26.06.2018 г.

Сключен договор №Д01-120/06.07.2018 г.

Сключен договор № Д01-115/29.06.2018 г.

Сключен договор № Д01-114/29.06.2018 г.

Сключен договор № Д01-112/26.06.2018 г.

Сключен договор № Д01-111/26.06.2018 г.

Сключен договор № Д01-97/28.05.2018 г.

Сключен договор № Д01-96/28.05.2018 г.

Сключен договор № Д01-95/28.05.2018 г.

Сключен договор № Д01-94/28.05.2018 г.

Сключен договор № Д01-75/23.04.2018 г.

Сключен договор BG16RFOP001-8.005-0001-C01-D-1/21.02.2018 г.

Сключен договор № Д01-378/20.12.2017 г.

Сключен договор № Д01-377/20.12.2017 г.

Сключен договор № Д01-376/20.12.2017 г.

Сключен договор № Д01-375/20.12.2017 г.

Сключен договор № Д01-374/20.12.2017 г.

Сключен договор № Д03-144/19.12.2017 г.

Сключен договор № Д01-369/15.12.2017 г.

Сключен договор № Д01-368/15.12.2017 г.

Сключен договор № Д01-367/15.12.2017 г.

Сключен договор № Д01-366/15.12.2017 г.

Сключен договор Д01-257/30.08.2017 г.

Сключен договор Д01-256/25.08.2017 г.

Сключен договор Д01-254/25.08.2017 г.

Сключен договор № Д03-113/07.08.2017 г.

Сключен договор № Д03-112/07.08.2017 г.

Сключен договор Д01-191/27.04.2017 г.

Сключен договор № Д03-38/24.01.2017 г.

Сключен договор № Д03-22/23.01.2017 г.

Сключен договор № Д03-21/23.01.2017 г.

Сключен договор № Д03-20/23.01.2017 г.

Сключен договор № Д03-19/23.01.2017 г.

Сключен договор № Д03-18/23.01.2017 г.

Сключен договор № Д03-17/23.01.2017 г.

Сключен договор Д01-215/22.12.2016 г.

Сключен договор Д01-185/16.11.2016 г.

Сключен договор Д01-184/16.11.2016 г.

Сключен договор Д01-174/27.10.2016 г.

Сключен договор Д01-167/20.10.2016 г.

Сключен договор Д 01-144/13.09.2016 г.

Сключен договор Д01-132/26.08.2016 г.

Сключен договор Д01-74/12.05.2016 г.

Сключен договор № Д01-231/22.12.2015 г.

Сключен договор № Д01-224/21.12.2015 г.

Сключен договор № Д01-217/17.12.2015 г.

Сключен договор Д01-191/10.12.2015 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за сключване на рамкови споразумения с предмет „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и системи и решения за видеонаблюдение и сигурност за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по 5 обособени позиции” ще се проведе на 25 март 2015 г. (сряда) от 16.00 ч. на 7 етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА
,
Уведомяваме Ви, че отварянето на офертите по обществена поръчка с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и системи и решения за видео наблюдение и сигурност за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” ще се състои на 01.08.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че няма да бъде проведено открито заседание за отваряне на офертите по обществена поръчка с предмет: „Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и системи и решения за видеонаблюдение и сигурност за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти”, поради постъпила жалба с искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата”

Решение за промяна Р01-59 от 07.07.2014 г. 614387

Решение за промяна Р01-56 от 02.07.2014 г. 613926


ОП 00165-2014-0010

Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП
Име на поръчката: Доставка на течни горива за отопление чрез Стокова борса
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0010


ОП 00165-2014-0009

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Осигуряване услуги на туроператор за организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на МОН и проекти”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0009

Сключен договор № Д01-363/11.12.2017 г.

Сключен договор № Д01-361/07.12.2017 г.

Сключен договор № Д03-139/30.11.2017 г.

Сключен договор № Д03-138/28.11.2017 г.

Сключен договор № Д01-358/04.12.2017 г.

Сключен договор № Д01-351/28.11.2017 г.

Сключен договор № Д01-350/28.11.2017 г.

Сключен договор № Д01-349/23.11.2017 г.

Сключен договор № Д01-347/21.11.2017 г.

Сключен договор № Д01-346/20.11.2017 г.

Сключен договор № Д01-340/15.11.2017 г.

Сключен договор № Д01-337/14.11.2017 г.

Сключен договор № Д03-136/08.11.2017 г.

Сключен договор № Д03-130/02.10.2017

Сключен договор № Д03-135/01.11.2017 г.

Сключен договор № Д01-317/27.10.2017 г.

Сключен договор № Д01-310/16.10.2017 г.

Сключен договор № Д01-302/04.10.2017 г.

Сключен договор № Д01-292/25.09.2017 г.

Сключен договор № Д01-127/21.09.2017 г.

Сключен договор № Д03-126/18.09.2017 г.

Сключен договор №Д01-287/11.09.2017 г.

Сключен договор Д03-125/07.09.2017 г.

Сключен договор Д01-286/07.09.2017 г.

Сключен договор Д01-285/07.09.2017 г.

Сключен договор № Д01-260/01.09.2017 г.

Сключен договор № Д01-255/25.08.2017 г.

Сключен договор № Д03-119/18.08.2017 г.

Сключен договор № Д03-118/18.08.2017 г.

Сключен договор № Д03-117/18.08.2017 г.

Сключен договор № Д03-114/10.08.2017 г.

Сключен договор № Д03-120/24.08.2017 г.

Сключен договор № Д01-252/21.08.2017 г.

Сключен договор № Д01-240/19.07.2017 г.

Сключен договор № Д01-231/10.07.2017 г.

Сключен договор № Д01-227/06.07.2017 г.

Сключен договор № Д01-226/05.07.2017 г.

Сключен договор № Д01-225/05.07.2017 г.

Сключен договор № Д03-92/21.06.2017 г.

Сключен договор № Д01-224/26.06.2017 г.

Сключен договор № Д01-223/26.06.2017 г.

Сключен договор № Д01-222/23.06.2017 г.

Сключен договор № Д01-221/20.06.2017 г.

Сключен договор № Д03-90/20.06.2017 г.

Сключен договор № Д03-89/20.06.2017 г.

Сключен договор № Д03-88/16.06.2017 г.

Сключен договор № Д01-217/14.06.2017 г.

Сключен договор № Д03-86/09.06.2017 г.

Сключен договор № Д01-215/07.06.2017 г.

Сключен договор № Д01-216/07.06.2017 г.

Сключен договор № Д01-214/06.06.2017 г.

Сключен договор № Д01-211/25.05.2017 г.

Сключен договор № Д01-210/25.05.2017 г.

Сключен договор № Д01-208/19.05.2017 г.

Сключен договор № Д01-207/19.05.2017 г.

Сключен договор № Д01-203/15.05.2017 г.

Сключен договор № Д01-202/15.05.2017 г.

Сключен договор № Д01-201/10.05.2017 г.

Сключен договор № Д01-196/03.05.2017 г.

Сключен договор № Д03-77/20.04.2017 г.

Сключен договор № Д03-75/05.04.2017 г.

Сключен договор № Д03-71/29.03.2017 г.

Сключен договор № Д01-186/19.04.2017 г.

Сключен договор Д01-184/12.04.2017 г.

Сключен договор Д03-67/14.03.2017 г.

Сключен договор Д01-182/07.04.2017 г.

Сключен договор Д01-181/07.04.2017 г.

Сключен договор Д01-180/07.04.2017 г.

Сключен договор № Д01-177/31.03.2017 г.

Сключен договор № Д03-60/21.02.2017 г.

Сключен договор № Д01-152/15.03.2017 г.

Сключен договор № Д01-150/13.03.2017 г.

Сключен договор № Д01-148/06.03.2017 г.

Сключен договор № Д01-147/06.03.2017 г.

Сключен договор № Д01-145/28.02.2017 г.

Сключен договор № Д01-121/21.02.2017 г.

Сключен договор № Д03-60/21.02.2017 г.

Сключен договор № Д01-120/21.02.2017 г.

Сключен договор № Д01-118/20.02.2017 г.

Сключен договор № Д03-430/06.12.2016 г.

Сключен договор № Д01-50/26.01.2017 г.

Сключен договор № Д01-201/05.12.2016 г.

Сключен договор № Д01-199/01.12.2016 г.

Сключен договор № Д01-198/01.12.2016 г.

Сключен договор № Д01-197/01.12.2016 г.

Сключен договор № Д03-342/21.10.2016 г.

Сключен договор № Д01-196/30.11.2016 г.

Сключен договор № Д01-195/30.11.2016 г.

Сключен договор № Д01-193/29.11.2016 г.

Сключен договор Д03-418/23.11.2016 г.

Сключен договор № Д01-190/22.11.2016 г.

Сключен договор № Д01-189/22.11.2016 г.

Сключен договор № Д03-416/22.11.2016 г.

Сключен договор № Д01-186/17.11.2016 г.

Сключен договор Д01-181/10.11.2016 г.

Сключен договор № Д01-180/04.11.2016 г.

Сключен договор № Д01-179/04.11.2016 г.

Сключен договор № Д01-178/04.11.2016 г.

Сключен договор № Д03-333/04.10.2016 г.

Сключен договор № Д01-177/03.11.2016 г.

Сключен договор № Д01-176/01.11.2016 г.

Сключен договор Д03-346/28.10.2016 г.

Сключен договор № Д01-172/24.10.2016 г.

Сключен договор № Д01-171/24.10.2016 г.

Сключен договор № Д01-170/24.10.2016 г.

Сключен договор № Д01-169/24.10.2016 г.

Сключен договор Д01-168/20.10.2016 г.

Сключен договор Д03-310/16.09.2016 г.

Сключен договор Д01-166/19.10.2016 г.

Сключен договор № Д01-165/18.10.2016 г.

Сключен договор № Д01-162/05.10.2016 г.

Сключен договор № Д01-160/04.10.2016 г.

Сключен договор № Д03-311/19.09.2016 г.

Сключен договор № Д01-156/19.09.2016 г.

Сключен договор Д01-148/14.09.2016 г.

Сключен договор № Д01-147/13.09.2016 г.

Сключен договор № Д03-285/09.09.2016 г.

Сключен договор № Д01-138/08.09.2016 г.

Сключен договор № Д01-137/07.09.2016 г.

Сключен договор № Д03-251/25.08.2016 г.

Сключен договор № Д03-253/29.08.2016 г.

Сключен договор № Д03-155/23.06.2016 г.

Сключен договор № Д03-154/23.06.2016 г.

Сключен договор № Д03-153/22.06.2016 г.

Сключен договор № Д01-120/11.07.2016 г.

Сключен договор № Д03-163/06.07.2016 г.

Сключен договор № Д01-118/06.07.2016 г.

Сключен договор № Д01-117/05.07.2016 г.

Сключен договор № Д01-114/04.07.2016 г.

Сключен договор № Д01-103/30.06.2016 г.

Сключен договор № Д03-159/28.06.2016 г.

Сключен договор № Д01-97/17.06.2016 г.

Сключен договор № Д03-150/15.06.2016 г.

Сключен договор № Д03-149/15.06.2016 г.

Сключен договор № Д01-94/13.06.2016 г.

Сключен договор № Д03-99/08.06.2016 г.

Сключен договор № Д01-88/07.06.2016 г.

Сключен договор № Д03-98/06.06.2016 г.

Сключен договор № Д03-97/02.06.2016 г.

Сключен договор № Д01-85/02.06.2016 г.

Сключен договор № Д03-94/30.05.2016 г.

Сключен договор № Д01-81/27.05.2016 г.

Сключен договор № Д01-80/26.05.2016 г.

Сключен договор № Д01-71/11.05.2016 г.

Сключен договор № Д01-70/11.05.2016 г.

Сключен договор № Д01-67/04.05.2016 г.

Сключен договор № Д01-66/04.05.2016 г.

Сключен договор № Д01-65/04.05.2016 г.

Сключен договор № Д01-64/04.05.2016 г.

Сключен договор № Д01-63/04.05.2016 г.

Сключен договор Д01-62/21.04.2016 г.

Сключен договор Д01-60/20.04.2016 г.

Сключен договор Д01-58/15.04.2016 г.

Сключен договор № Д01-57/14.04.2016 г.

Сключен договор № Д01-56/14.04.2016 г.

Сключен договор Д03-23/12.04.2016 г.

Сключен договор № Д03-21/06.04.2016 г.

Сключен договор № Д03-18/25.03.2016 г.

Сключен договор № Д01-37/22.03.2016 г.

Сключен договор № Д01-36/22.03.2016 г.

Сключен договор № Д01-31/10.03.2016 г.

Сключен договор № Д01-22/19.02.2016 г.

Сключен договор Д03-4/17.02.2016 г.

Сключен договор № Д01-17/02.02.2016 г.

Сключен договор № Д01-13/26.01.2016 г.

Сключен договор № Д03-2/26.01.2016 г.

Сключен договор № Д01-9/19.01.2016 г.

Сключен договор № Д03-133/30.09.2015 г.

Сключен договор № Д01-216/17.12.2015 г.

Сключен договор № Д03-158/08.12.2015 г.

Сключен договор № Д03-157/08.12.2015 г.

Сключен договор №Д03-154/02.12.2015 г.

Сключен договор № Д01-186/27.11.2015 г.

Сключен договор № Д03-151/25.11.2015 г.

Сключен договор № Д01-185/25.11.2015 г.

Сключен договор № Д03-150/25.11.2015 г.

Сключен договор № Д03-149/10.11.2015 г.

Сключен договор № Д03-148/05.11.2015 г.

Сключен договор № Д03-147/30.10.2015 г.

Сключен договор № Д03-146/29.10.2015 г.

Сключен договор № Д01-175/20.10.2015 г.

Сключен договор № Д01-174/20.10.2015 г.

Сключен договор № Д03-139/02.10.2015 г.

Сключен договор № Д03-131/28.09.2015 г.

Сключен договор № Д03-130/25.09.2015 г.

Сключен договор № Д01-171/07.10.2015 г.

Сключен договор № Д03-129/24.09.2015

Сключен договор № Д04-265/18.09.2015 г.

Сключен договор № Д01-164/23.09.2015 г.

Сключен договор № Д03-127/16.09.2015 г.

Сключен договор № Д01-162/15.09.2015 г.

Сключен договор Д01-158/02.09.2015 г.

Сключен договор Д01-156/31.08.2015 г.

Сключен договор № Д01-151/21.08.2015 г.

Сключен договор Д01-133/25.06.2015 г.

Сключен договор Д01-127/16.06.2015 г.

Сключен договор Д01-123/12.06.2015 г.

Сключен договор Д03-96/03.06.2015 г.

Сключен договор № ДО3-99/05.06.2015 г.

Сключен договор № ДО3-98/05.06.2015 г.

Сключен договор Д03-105/24.06.2015 г.

Сключен договор Д03-101/12.06.2015 г.

Сключен договор Д03-94/29.05.2015 г.

Сключен договор Д03-93/29.05.2015 г.

Сключен договор Д03-87/26.05.2015 г.

Сключен договор Д03-88/26.05.2015 г.

Сключен договор Д03-85/25.05.2015 г.

Сключен договор Д03-86/25.05.2015 г.

Сключен договор Д01-104/30.04.2015 г.

Сключен договор Д03-81/12.05.2015 г.

Сключен договор № Д03-67/27.04.2015 г.

Сключен договор № Д03-66/27.04.2015 г.

Сключен договор Д03-65/22.04.2015 г.

Сключен договор Д01-101/28.04.2015 г.

Сключен договор Д01-100/24.04.2015 г.

Сключен договор Д01-98/23.04.2015 г.

Сключен договор Д01-97/23.04.2015 г.

Сключен договор Д03-56/27.03.2015 г.

Сключен договор № Д03-26 от 13.02.2015 г.

Сключен договор Д03-21/30.01.2015 г.

Сключен договор Д03-58/02.04.2015 г.

Сключен договор Д01-84/03.04.2015 г.

Сключен договор Д03-80/25.03.2015 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на услуги на туроператор за организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на Министерството на образованието и науката” ще се състои на 24.11.2014 г. от 14:00 часа в сградата на Министерството на образованието и науката.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че отварянето на офертите по обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на услуги на туроператор за организиране на мероприятия и пътувания за нуждите на Министерството на образованието и науката” ще се състои на 08.07.2014 г. от 14:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката.

Решение за промяна 608374

ОП 00165-2014-0008

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина и страната и предоставяне на съпътстващи услуги” ще се състои на 29.07.2014 г. от 11:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, зала № 3 на 7 етаж.

ОП 00165-2014-0007

Вид на процедурата: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Име на поръчката: „Доставка, внедряване и поддръжка на платформа за електронно обучение в системата на училищното образование в Република България”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0007

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 620635

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет „Доставка, внедряване и поддръжка на платформа за електронно обучение в системата на училищното образование в Република България” ще се състои на 19.06.2014 г. от 13:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката.

ОП 00165-2014-0006

Вид на процедурата: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Име на поръчката: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МОН, ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0006

Сключен договор № Д01-232/22.12.2015 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МОН, ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА”, ще се състои на 02.10.2015 г. от 11:00 часа, на седмия етаж в сградата на Министерство на образованието и науката.

!!! Решение за прекратяване 624810

Решение за промяна: 616486

ОП 00165-2014-0005

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Предпечатна подготовка, отпечатване, довършителни процеси и доставка на материали за нуждите на Министерството на образованието и науката, включително по проекти, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове”
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0005

Сключен договор Д01-161/09.07.2014 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет „Предпечатна подготовка, отпечатване, довършителни процеси и доставка на материали за нуждите на Министерството на образованието и науката, включително по проекти, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове” ще се състои на 10.06.2014 г. от 11:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Закупуване на офис оборудване и офис техника: компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телефонни апарати и станция“, по 4 обособени позиции за нуждите на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката
Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0004

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,
Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 11.07.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, етаж 7.

Решение за промяна 598873

На основание чл. 68, ал.2 от Закона за обществените поръчки, уведомяваме за промяна на датата и часа на провеждане на публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Закупуване на офис оборудване и офис техника: компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телефонни апарати и станция“(номер на преписката в АОП 00165-2014-0004) открита с решение № Р01-18 от 28.03.2014 г. (с ID 595620), и Обявление за поръчка с ID 595622, изменено с решение №Р01-20 от 10.04.2014 г.(с ID 598823). Постъпилите оферти ще бъдат отворени на 28.05.2014 г. сряда от 13.00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката с адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7, Зала № 3

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП

Име на поръчката: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на инверторни климатици в центрове за кариерно ориентиране”, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0003

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 17.04.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Министерство на образованието и науката, етаж 7.


ОП 00165-2014-0002

Вид на процедурата: Открита процедура за сключване на рамкови споразумения

Име на поръчката: “Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България по 8 обособени позиции”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0002

Сключен договор Д01-65/16.04.2018 г.

Сключен договор № Д01-380/22.12.2017 г.

Сключен договор № Д01-373/20.12.2017 г.

Сключен договор № Д01-362/11.12.2017 г.

Сключен договор Д01-218/27.12.2016 г.

Сключен договор Д01-212/19.12.2016 г.

Сключен договор Д01-205/14.12.2016 г.

Сключен договор Д01-105/01.07.2016 г.

Сключен договор Д01-104/01.07.2016 г.

Сключен договор № Д01-93/10.06.2016 г.

Сключен договор № Д01-87/07.06.2016 г.

Сключен договор № Д01-86/06.06.2016 г.

Сключен договор №: Д01-225/21.12.2015 г.

Сключен договор №: Д01-222/18.12.2015 г.

Сключен договор №: Д01-220/18.12.2015 г.

Сключени договори №: Д01-219/18.12.2015 г.

Сключен договор №: Д01-215/17.12.2015 г.

Заявките следва да бъдат подадени в срок до 28.03.2014 г. сканирани по електронен път на имейл – [email protected].


ОП 00165-2014-0001

Вид на процедурата: Открита процедура

Име на поръчката: „Застраховане на сградния фонд на МОН, държавните училища и обслужващи звена към Министерството на образованието и науката”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2014-0001

Допълнителна информация:

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

GoTop