Б

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ на
Министерството на образованието и науката

А-Ал, Ан-Ат, Б, В-Вен, Ве-Вл, Б, Д, Е, Ж-З, И-Й, К, Л, М-Мар, Мас-М,
Н-О, П, Ра-Ре, Ро-Ру, С, Т, Ф-Я

Име, презиме, фамилия,
длъжност
встъпителна
и по т. 4
ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Борислав Георгиев Деянов,
главен специалист
встъпителна
Бисера Любенова Клямбарска,
главен специалист
встъпителна
Благовеста Илиева Борчева,
държавен експерт
встъпителна2021 г.2022 г.
Борис Самуилов Шейнин,
държавен експерт
встъпителна2021 г.2022 г.
Борислав Дамянов Монов,
началник на отдел
встъпителна2021 г.2022 г.
Борислав Милчев Първанов,
главен експерт
встъпителна2021 г.2022 г.
Борислава Евгениева Лазарова-
Капитанова, главен експерт
встъпителна2021 г.2022 г.
Боряна Илийчева Цветкова,
главен експерт
встъпителна 2022 г.
Боряна Милчева Боянова,
главен експерт
встъпителна2021 г.2022 г.
Бояна Алексов,
главен експерт
встъпителна2021 г.2022 г.


GoTop