Л

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ на
Министерството на образованието и науката

А-Ал, Ан-Ат, Б, В-Вен, Ве-Вл, Г, Д, Е, Ж-З, И-Й, К, Л, М-Мар, Мас-М,
Н-О, П, Ра-Ре, Ро-Ру, С, Т, Ф-Я

Име, презиме, фамилия,
длъжност
встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Лазар Методиев Додев,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Латя Делянова Махлелиева,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Лидия Бориславова Даскалова,
младши експерт
встъпителна 2022 г.
Лилия Дамянова Йосифова-
Стоянова, държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Лилия Миленова Белчева,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Лилия Сотирова Тиркова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Лиляна Кирилова Абаджиева,
главен експерт
встъпителна
Лора Илкова Крашевска,
младши експерт
встъпителна 2022 г.
Лора Кирилова Спасова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Лора Тодорова Хаджимитева,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Любена Иванова Вътева,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Любка Аспарухова Цветкова,
младши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Любка Николаева Крушарска,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Любомир Калинов Йосифов,
директор на дирекция
встъпителна
Любомир Младенов Младенов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Людмила Тодорова Игнатова,
финансов контрольор
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop