Ро-Ръ

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ на
Министерството на образованието и науката

А-Ал, Ан-Ат, Б, В-Вен, Ве-Вл, Б, Д, Е, Ж-З, И-Й, К, Л, М-Мар, Мас-М,
Н-О, П, Ра-Ре, Ро-Ру, С, Т, Ф-Я

Име, презиме, фамилия,
длъжност
встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Росица Аспарухова Карасанова,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Росица Василева Димитрова,
младши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Росица Венциславова Апостолова,
главен експерт
встъпителна 2022 г.
Росица Димитрова Варадинова,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Росица Иванова Бучова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Росица Иванова Янчева-
Павлова, главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Росица Йорданова Илиева,
главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Росица Йорданова Кирилова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Росица Славева Пенкова,
главен специалист
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Росица Христова Колева,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Румен Георгиев Вангелов,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Румяна Иванова Генова,
държавен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Румяна Илиева Галинова,
държавен вътрешен одитор
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Румяна Миткова Парушева-
Пехливанова, главен експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Румяна-Михаела Костадинова
Лалева, младши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop